Openbare raadpleging over de implementatie van het PRTR-Protocol in Vlaanderen

Het Protocol inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (PRTR-Protocol) wil de toegankelijkheid van milieu-informatie voor het brede publiek vergroten. Transparantie over verontreiniging door bedrijven en andere bronnen draagt immers bij aan de preventie en de vermindering van milieuverontreiniging. Het leidt ook tot een grotere verantwoordelijkheidszin en meer inspraak van de burger bij de besluitvorming op milieugebied. Het PRTR-register  (Pollutant Release and Tranfer Register) bevat informatie over niet minder dan 86 verontreinigende stoffen en afvalstoffen. Iedereen kan het gratis raadplegen. De gegevens voor Vlaanderen vindt u op prtr.vlaanderen.be.

Het Protocol bepaalt ook dat de OVAM en de VMM als betrokken Vlaamse agentschappen over de gerealiseerde doelstellingen moeten rapporteren.  Dat rapport vindt u hiernaast en kunt u tot en met 15 januari 2017 raadplegen en becommentariëren. Opmerkingen  over afval stuurt u naar info@ovam.be en opmerkingen over lucht en water en algemene opmerkingen stuurt u naar info@vmm.be. Alle opmerkingen worden behandeld. Een verslag daarvan vindt u daarna op deze pagina .