Biomassapotentieel uit houtkantenbeheer

  • 9 april 2018

In het kader van de OVAM-referentietaak, voert de VITO studiewerk uit omtrent de ontwikkeling van een centraal datasysteem voor biomassa(rest)stromen uit de open ruimte.

De OVAM onderschrijft de noodzaak voor deze opdracht in het ActiePlan 'Duurzaam beheer biomassa(rest)stromen 2015-2020' en het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg ‘Oogstbare Landschappen’. Beide stellen het mobiliseren van biomassa(rest)stromen centraal. Hierbij is een uniforme aanpak rond dataverzameling en -uitwisseling noodzakelijk om te komen tot een gezamenlijk beheer, planning en opvolging en zodoende tot een maximale valorisatie van biomassa(rest)stromen uit de open ruimte.

Om de ontwikkeling van het centraal datasysteem kracht bij te zetten, wordt deze jaarlijks ondersteund door een specifieke case, uitgewerkt in samenwerking met terreinbeheerders.

Lees meer...