Pilootproef groene en duurzame bodemsanering

Sanering van grondwater door fytoremediatie

Begin 2013 ging een innovatief demonstratieproject voor groene en duurzame bodemsanering van start.

Arcadis Belgium nv zal samen met Universiteit Hasselt en Laboratorium SGS nv nagaan of fytoremediatie kan worden ingezet voor de sanering van grondwater verontreinigd met een combinatie van enkele specifieke organische polluenten.

Op een terrein in Genk is een grondwaterverontreiniging aanwezig met organische stoffen. Fytoremediatie is één van de haalbare saneringstechnieken voor het braakliggende deel van de site. De OVAM en de probleembezitter zijn de opdrachtgevers van dit project. Het project heeft een uitvoeringstermijn van 3 jaar.

Fytoremediatie is een saneringstechniek waarbij planten en hun geassocieerde micro-organismen worden ingezet voor de verwijdering en/of beheersing van verontreiniging in bodem en grondwater. Wat de ecologische voetafdruk betreft heeft deze techniek heel wat voordelen ten op zichte van traditionele technieken. Planten kunnen op verschillende manieren bijdragen tot de sanering van de verontreiniging, bijvoorbeeld door het ter plaatse houden van de verontreiniging via het pompen van water door de wortels, of door het afbreken van de verontreiniging door stimulatie van bacteriën die in symbiose leven met de planten. Tot op heden wordt fytoremediatie in Vlaanderen slechts beperkt toegepast. Met dit project kunnen de mogelijkheden van deze techniek bijkomend worden aangetoond, en kan de algemene kennis over fytoremediatie in de bodemsaneringssector in Vlaanderen worden vergroot.

In een eerste fase zullen onderzoekers van de Universiteit Hasselt nagaan of er bacteriën aanwezig zijn op de vervuilde site die de verontreiniging kunnen afbreken. Ze zullen deze bacteriën isoleren en de afbraakcapaciteit bepalen.

In een tweede fase zullen in een serre-experiment stekken van populieren worden blootgesteld aan verschillende concentraties chlorendisch zuur. De stekken zullen worden geïnoculeerd met de geïsoleerde bacteriën die het beste presteren. De hoeveelheid contaminant en de afbraakproducten die via de blaadjes evapotranspireren, zal worden bepaald. Hiervoor heeft deUniversiteit Hasselt een meetsysteem ontwikkeld dat ook in het veld kan worden gebruikt.

Vervolgens zal in een derde fase een veldexperiment worden uitgevoerd waarbij populieren in een sterk verontreinigde zone worden aangeplant. De helft van de populieren zal door een drainagesysteem met bacteriën worden geïnoculeerd. Tijdens de proef meten de onderzoekers de evapotranspiratie van contaminanten, het grondwaterpeil en de concentraties van contaminanten in het grondwater.

Tot slot zal de techniek van fytoremediatie worden geëvalueerd en vergeleken met conventionele technieken. Men zal zowel een evaluatie van de CO2-voetafdruk als een BATNEEC-afweging maken.