Groene bodemsanering - LCA en CO2-afweging in BSP

Een bodemsaneringsproject betekent doorgaans een ingrijpende gebeurtenis met een soms hoge ecologische voetafdruk. Er is dan ook nood aan kennis en technieken om saneringen duurzaam uit te voeren. Duurzaam betekent: met zo weinig mogelijk emissie van CO2, het toepassen van hernieuwbare energie en een duurzaam materialengebruik. De OVAM werkt een beleid uit dat deze trend stimuleert.

In opdracht van de OVAM stelde VITO volgende drie rapporten op:

Literatuurstudie:  LCA-toepassingen in BSP

VITO inventariseerde de bestaande literatuur en methoden voor het toepassen van levenscyclusanalyse (LCA) voor bodemsaneringsprojecten. Het doel was nieuwe inzichten te ontwikkelen voor het ontwerpen van groenere en duurzamere saneringsvarianten. Deze nieuwe inzichten kunnen worden ingepast in de bestaande BATNEEC-evaluatie voor bodemsaneringsprojecten.

CO2- calculator in BSP - voorstel aanpak Vlaanderen

Door verschillende buitenlandse instanties werden reeds rekentools gemaakt om de zogenaamde 'CO2-voetafdruk' van een bodemsaneringsproject te schatten. VITO inventariseerde de beschikbare tools en beoordeelde ze op hun geschiktheid voor toepassing in Vlaanderen. Door de totale CO2-voetafdruk van verschillende saneringsvarianten te vergelijken, kunt u nagaan welke de meest 'CO2-vriendelijke' variant is. Het biedt ook de mogelijkheid om na te gaan welke processen binnen de saneringsvariant veel CO2 uitstoten, zodat u daarvoor alternatieven met minder CO2-emissie kunt zoeken.

CO2- calculator in BSP - opname in MCA

In een vervolgstudie werd de CO2-calculator nader geëvalueerd. De gehanteerde waarden in het rekenmodel werden vergeleken met waarden uit LCA-software die in Vlaanderen wordt gebruikt. Daarnaast werd de calculator toegepast op twee bodemsaneringsprojecten en werden de conclusies werden vergeleken met de huidige BATNEEC-evaluatie. Hieruit leidde VITO aanbevelingen af voor aanpassing van de multicriteria-analyse (MCA) die momenteel wordt gebruikt voor BATNEEC-evaluatie van bodemsaneringsprojecten.

Contact

OVAM - Infolijn Bodem
015 284 459
bodem@ovam.be