De OVAM laat in 2036 een droom uitkomen

Vergrootglas De OVAM laat in 2036 een droom uitkomen

 

 

 

... met een nieuwe structuur

... met het nieuwe werken

... met een nieuw team Klantenbeheer

Wereldwijde uitdagingen als een stijgende wereldbevolking hebben een impact, ook op de bodem in Vlaanderen. Duurzaam gebruik en beheer is een noodzaak  want grondstoffen en materialen, open ruimte, vruchtbare bodem en water zijn schaars. In die context, gekoppeld aan de stijgende vraag naar broodnodige hulpbronnen, wil de OVAM zich ontwikkelen als de spil van het duurzame bodembeheer in Vlaanderen. Hoe doen we dat?


1. De eerste stap is het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging. Dat doen we via verschillende kanalen: door het brede publiek te sensibiliseren, door kwaliteitsvol grondverzet, door preventie van bodemverontreiniging en door een snelle detectie en aanpak van acute bodemverontreiniging.

2. Wat historische bodemverontreiniging betreft wil de OVAM tegen 2036 voor alle historische bodemverontreinigingen minstens de sanering opstarten. Om een versnelling hoger te schakelen met bodemonderzoeken en -saneringen voeren we de inventarisatie van risicogronden op, stimuleren bodemonderzoeken en houden handhaving als stok achter de deur klaar. Een belangrijke schakel in de inventarisatie van risicogronden zijn de gemeentelijke inventarissen (GI). De OVAM wil de lokale besturen met gedifferentieerde ondersteuning aanmoedigen. Dat verhoogt de kwaliteit van de inventarisatie en de uitwisselbaarheid.

3. Ons duurzame bodembeheer draagt bij tot een gezonde leefomgeving. Een verontreinigde bodem houdt gezondheidsrisico’s in. Daarom pakken we bestaande risicovolle verontreinigingen kordaat aan. Daarbij geven we voorrang aan beschermingszones voor drinkwater. Ook woonzonepercelen, waterbodems en stortplaatsen brengen we versneld in kaart zodat de ambtshalve bodemsanering zo snel mogelijk kan starten.

4. Om de kwaliteit van bodemonderzoeken en -saneringen te verhogen, krijgen erkende bodemsaneringsdeskundigen meer verantwoordelijkheid. Die administratieve vereenvoudiging kost bedrijven minder tijd en geld.

5. De ruimte in Vlaanderen is krap, dus moeten we er efficiënt mee omspringen. Daarom neemt de OVAM de rol op van ‘huissaneerder’ voor brownfields en blackfields in overheidseigendom. De Vlaamse Regering wijst prioritaire zones aan voor belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen en de OVAM geeft die gebiedsgerichte projecten mee vorm. Bovendien wil de OVAM collega-overheden ondersteunen om hun vastgoed te valoriseren.

6. Dat bodemsanering een hefboom kan zijn voor economische ontwikkeling, is in het verleden al meermaals gebleken. Om die hefboom kracht bij te zetten gaat de OVAM particulieren en kleine ondernemingen ondersteunen, de oprichting van bodemsaneringsorganisaties voor bepaalde sectoren stimuleren en blijven ijveren voor de oprichting van een stookoliefonds. Ook bouwt de OVAM de cofinancieringsregeling voor lokale overheden en bedrijven nog verder uit.

... met een nieuwe structuur

De afdeling BodemInformatieBeheer (BIB) beheert bodeminformatie en staat in voor de uitvoering en afhandeling van de procedures. We blijven de burger maximaal stimuleren om zelf te saneren. De komende jaren wordt meer en meer ingezet op de automatische beoordeling van binnenkomende rapporten. Dat gaat gepaard met een steekproefsgewijze controle van rapporten, aangevuld met controles op terrein en de uitbouw en monitoring van een kwaliteitsborgingssysteem voor erkende bodemsaneringsdeskundigen.

De afdeling Doelgroepgericht Saneren (DS) behandelt de dossiers, ontwerpt oplossingen op maat en voert desgevallend ambtshalve onderzoeken en saneringen (mee) uit. Want elke klant heeft zijn eigen vraag. Een projectontwikkelaar heeft andere behoeften dan een gemeente of provincie. De eerste hecht wellicht meer belang aan de snelheid van oplevering, terwijl gemeenten het maatschappelijke belang en gebiedsgerichte aanpak zullen laten primeren.

Vier doelgroepen staan voorop: bedrijven, particulieren, lokale en bovenlokale besturen en publieke instellingen. Elke doelgroep wordt aan een team van de afdeling DS gekoppeld. De teams behandelen niet enkel de dossiers van hun doelgroep. Ze volgen het beleid op of werken instrumenten uit. Dat betekent niet dat een bepaald instrument (brownfieldconvenant, bedrijfsspecifieke overeenkomsten (BSOK), afvalverwijdering...) of een soort dossier (stortplaats, gasfabriek, onschuld,...) slechts door één team opgepikt wordt. Per dossier bekijken we welk team de trekkersrol heeft.

... met het nieuwe werken

Het nieuwe werken moet de OVAM als organisatie flexibel houden en efficiënter maken. In elke OVAM-medewerker schuilt een ondernemer. Dat ondernemerschap willen we stimuleren om vlot de organisatiedoelstellingen te halen en de ambities op te tillen.

Omdat we meer moeten doen met minder, is de teamsamenwerking essentieel. Dat vraagt om minder hiërarchie en meer coaching. Als team zet je je samen in en word je samen geëvalueerd.  Daarom bieden we kansen aan ieders talenten en ontwikkelen we de nodige competenties. Hun vaardigheden en interesses leiden de medewerkers naar de juiste functie en de juiste plaats. Op die basis worden ook de teamverantwoordelijken en de teamleden geselecteerd. Via het prestatiemanagement formuleren we duidelijke en meetbare doelstellingen met indicatoren.

Het nieuwe werken stuurt aan op een optimale bereikbaarheid van de medewerkers maar laat het werk niet afhangen van de tijd of de plaats. Om dat te bevorderen passen we de huisvesting aan. Met vrije werkplekken, cockpits, teamzalen en een lounge, kunnen de medewerkers elkaar vlot ontmoeten, hun kennis en ervaring uitwisselen en elkaar inspireren.

... en met een nieuw team Klantenbeheer

Het nieuwe team Klantenbeheer zal onder meer alle vragen over de nieuwe structuur van de afdelingen Bodeminformatiebeheer en Doelgroepgericht Saneren beantwoorden.

Ook inhoudelijke vragen over afval, bodem of materialen, waarvoor u geen afdoende antwoord op onze website vindt, zal het team Klantenbeheer correct en snel beantwoorden. Indien nodig legt het team uw vraag voor aan de betrokken OVAM-afdeling.

Voor vragen over de nieuwe structuur kunt u terecht op het algemene OVAM-nummer 015 284 284 of via info@ovam.be. Ook voor vragen over afval en materialen kunt u op dit nummer terecht. Het team Klantenbeheer zal in eerste instantie nog bepaalde vragen overmaken aan de afdeling Afval- en Materialenbeheer maar op termijn zal het team zo veel mogelijk deze thema’s opnemen.

Specifieke bodemvragen kunt u stellen aan het team Klantenbeheer op de bestaande telefoonnummers: 015 284 138 of 015 284 458 of schriftelijk via bodem@ovam.be.

U kan uw vragen telefonisch stellen tussen 8.30u en 12.30u en van 13.30u tot 16.30u (uitgezonderd vrijdag tot 16.00u).