Nieuws

  • 18 april 2017

Sanering asbestproductieafval in Kapelle-op-den-Bos gaat nieuwe fase in

In april 2017 starten we met de ontgraving van asbestproductieafval in de ruime regio van Kapelle-op-den-Bos en Willebroek. Daar werd in het verleden afval van de lokale asbestverwerkende bedrijven gebruikt als ophogings- of verhardingsmateriaal in opritten, bermen, putten ...
scheikunde pipet
  • 30 maart 2017

1,4-dioxaan: verdachte parameter bij verontreiniging met trichloorethaan

Het is al lang bekend dat aan oplosmiddelen die industrieel worden gebruikt voor het ontvetten of het afwerken van metalen of textielreiniging, stabiliserende stoffen worden toegevoegd om hun werking te verbeteren. Vele van deze toeslagstoffen komen in zeer lage volumegehalten voor.
schuddebeurze
  • 10 maart 2017

Herstel van zure zandgronden in natuurgebied aan de kust

Aan de kust zijn zure zandgronden zeer uitzonderlijk, en dat zorgt voor een specifieke fauna en flora. Zo kan op de zure gronden zelfs heidevegetatie gedijen. Momenteel blijft er echter niet veel over van die bijzondere natuur.
schadegeval stookolietank
  • 30 maart 2017

Richtlijn schadegevallen en evaluatierapport gewijzigd!

Zoals al aangekondigd in de richtlijnen bodemsaneringsdeskundigen van 17 januari 2017 zijn er enkele wijzigingen gebeurd in de 'richtlijn schadegevallen en evaluatierapport'.
staalname
  • 30 maart 2017

 Wijziging adviesinstanties bij indiening bodemsaneringsproject

Als het bodemsaneringsproject de exploitatie van vergunningsplichtige ingedeelde inrichtingen omvat, vraagt de OVAM enerzijds advies aan het College van Burgemeester en Schepenen van de betreffende gemeente en anderzijds aan de adviesinstanties vermeld in artikel 37 van het Omgevingsvergunningsbe
scherm
  • 30 maart 2017

Procedure gemotiveerde verklaring risicogrond geoptimaliseerd

134.000 risicopercelen uit 304 gemeentelijke inventarissen . Dat is het voorlopige resultaat van de intensieve informatie-uitwisseling tussen Vlaamse steden en gemeenten en de OVAM.
graafwerken
  • 30 maart 2017

OVAM schakelt een versnelling hoger voor periodieke en beschrijvende bodemonderzoeken!

Vlaanderen wil dat alle historisch verontreinigde gronden tegen 2036 gesaneerd zijn of op zijn minst in de saneringsfase zitten. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken.
pmd
  • 10 maart 2017

500 000 euro steun voor preventie en beheer verpakkingsafval

Een halve euro per inwoner: zoveel draagt Fost Plus jaarlijks bij aan het Vlaamse beleid rond de preventie en het beheer van verpakkingsafval. Het geld is bedoeld om de resultaten en de kwaliteit van de selectieve inzameling en verwerking van verpakkingsafval te verbeteren.