Projecten asbestproductieafval regio Kapelle-op-den-Bos en Willebroek

Waar is de site gelegen?

De site is gelegen in de ruime regio rond Willebroek en Kapelle-op-den-Bos en omvat volgende gemeenten: Aartselaar, Bonheiden, Boom, Boortmeerbeek, Bornem, Buggenhout, Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos, Kontich, Londerzeel, Mechelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Puurs, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver, Willebroek en Zemst.

kaart regio asbest

Hoe is de vervuiling ontstaan?

In de ruime regio Kapelle-op-den-Bos en Willebroek werd vroeger asbestproductieafval van de voormalige asbestverwerkende bedrijven veelvuldig gebruikt als ophogings- of verhardingsmateriaal voor opritten, bermen, nutsleidingentracés, putten, dijken, waterbodems en veldwegen. Al stopte deze praktijk nog voor het verbod op de productie van asbestcement in 1998, het asbestproductieafval is nog altijd wijd verspreid in deze regio. Asbestproductieafval bestaat uit hechtgebonden asbestcementplaatjes die als snij- of perforatieresten vrijkwamen bij de productie van asbestcementleien en -platen. Zeer specifiek asbestproductieafval zijn de zogenaamde asbestcementdraailingen; freesresten van het afdraaien van asbestcementbuizen, die in de regio evengoed als ophogings- of verhardingsmateriaal werden gebruikt. Tot slot treffen we ook asbestproductieafval onder de vorm van asbestcementslibs aan.

Asbestcementafval afkomstig van onzorgvuldige sloopactiviteiten beschouwen we niet als asbestproductieafval.
 

asbestproductieafval – asbestcementplaatjes

Aanpak via grootschalige ambtshalve projecten: asbestcementdraailingen

In de periode 2004-2011 voerde de OVAM reeds twee omvangrijke ambtshalve projecten voor asbestcementdraailingen uit in negentien gemeenten rond Kapelle-op-den-Bos en Willebroek. Bewoners, maar ook gemeenten of bedrijven konden vrijwillig het vermoeden van de aanwezigheid van asbestcementdraailingen aanmelden waarna de OVAM deze terreinen ambtshalve onderzocht en saneerde. Terreinen met asbestcementplaatjes vielen initieel buiten de projectscope. Deze aanmeldingen kwamen dus niet in aanmerking voor verder onderzoek en sanering. We registreerden deze aanmeldingen wel zorgvuldig in onze gegevensdatabank.

De OVAM coördineert en financiert het onderzoek en de verwijdering van het asbestproductieafval. Voor eigenaar(s) gebeurt dit volledig kosteloos. Wel moet de eigenaar zelf instaan voor de heraanleg van bovenste sierverharding (klinkers, tegels, siergrind …).

Vangnet aanmeldingen asbestcementdraailingen

Ook al zijn twee grootschalige ambtshalve projecten intussen afgerond, toch ontvangen we nog sporadisch bijkomende aanmeldingen van asbestcementdraailingen. Deze aanmeldingen worden doorlopend onderzocht en gegroepeerd gesaneerd binnen een vangnetformule. Dit blijven we doen zolang het noodzakelijk is.

Beslissing Vlaamse regering versneld asbestafbouwbeleid: opstart inventarisatiefase asbestproductieafval

In 2014 stelde de OVAM een beleidsvisie aan de Vlaamse regering voor om een versnelde afbouw van asbesthoudende materialen en afvalstoffen uit onze leefomgeving te realiseren. Ook asbestproductieafval maakt hier een wezenlijk onderdeel van uit. In uitvoering van dit versneld asbestafbouwbeleid startte de OVAM reeds in 2014 met het ambtshalve onderzoeken en saneren van de reeds gekende, aangemelde terreinen met asbestproductieafval. Als vervolg hierop lanceert de OVAM een oproep in de projectregio via een grootschalige communicatiecampagne. Alle informatie vindt u in onze nieuwsbrief.

Asbestproductieafval - asbestcementdraailing
Contact

Katleen Uytterhoeven
015 284 462

Gunther De Winne
015 284 418
ambtshalve@ovam.be