Slimmer omgaan met verontreinigd sediment

  • 15 mei 2017

Europese waterwegen worden bedreigd door de aanwezigheid van ‘nieuwe’ verontreinigende stoffen die nog niet gereguleerd zijn door de Europese Kaderrichtlijn Water: denk aan cosmetica, farmaceutische producten en bestrijdingsmiddelen. Van veel van die stoffen is aangetoond dat ze schadelijk zijn voor het ecosysteem. Ze stapelen zich op in het sediment van rivieren en kunnen daar jarenlang aanwezig blijven.

Waterloopbeheerders en beleidsmakers zitten vaak met de handen in het haar, want er ontbreekt nog veel informatie over de locatie en effecten van die ‘nieuwe’ verontreinigende stoffen. Dat maakt het moeilijk om juiste, duurzame en kosteneffectieve maatregelen te nemen. Door het gebrek aan data en kennis is het ook moeilijk om de kosten van baggerwerken in te schatten.

Meer verontreinigd sediment in de circulaire economie

Sullied Sediments, een Interreg-project onder het Noordzeeregioprogramma dat loopt van 2017 tot en met 2019, wil ondersteuning bieden op drie vlakken:

  1. een betere risico-inschatting van ‘nieuwe’ verontreinigende stoffen in sediment,
  2. een betere behandeling (zowel in situ als ex situ) en betere mogelijkheden tot hergebruik van verontreinigd sediment en
  3. een betere preventie van verontreiniging door de bewustmaking van alle betrokkenen.

Bij het project zijn drie Vlaamse partners betrokken: de OVAM, de Vlaamse Milieumaatschappij en de Universiteit Antwerpen. Samen onderzoeken zij onder meer een aantal testlocaties in het Scheldebekken op de aanwezigheid en impact van een aantal ‘nieuwe’ verontreinigingen. De OVAM werkt daarnaast een kosten-batenanalyse uit voor de ex-situbehandeling van verontreinigd sediment en zoekt naar een slimme manier om verontreinigd sediment deel te laten uitmaken van de circulaire economie.

Meer info:

northsearegion.eu/sullied-sediments

Wilt u graag de nieuwsbrieven over dit project ontvangen? Neem dan contact op met projectcoördinator Annabel Hanson via annabel.hanson@eastriding.gov.uk.