Toekomstperspectieven MMG

Binnen een samenwerkingsverband tussen de 3 gewesten wordt de MMG-methodiek de komende jaren vertaald naar een hanteerbaar gebruiksinstrument (MMG-tool) voor architecten, bouwheren en producenten. Ook wordt ingezet op een verdere verfijning van de methode wat betreft aspecten op gebouwniveau, renovatie, uitbreiding materialen in de databank…MMG-gebruikerstool

In samenwerking met de federale overheid zal het in de toekomst mogelijk zijn om ook data van merkgebonden bouwproducten binnen de MMG-tool door te rekenen. In afwachting van een volledig operationele Belgische EPD-databank wordt gebruik gemaakt van generieke data (uit de Zwitserse databank Eco-invent).

De materialenmethodiek kan op termijn mogelijk de basis vormen voor een sturend beleid om de milieu-impact te verminderen door de juiste materiaalkeuze bij het (ver)bouwen van gebouwen, infrastructuur en wegen. Zo kan het verder geïntegreerd worden binnen de Vlaamse maatstaf duurzaam wonen en bouwen: het referentiekader voor duurzaam wonen en bouwen in Vlaanderen, dat bepaalt wat de Vlaamse overheid daaronder verstaat.

 

Logo FOD Leefmilieu

 

Logo SPW
Leefmilieu Brussel afbeelding met boom Logo Vlaamse overheid