Toepassingsgebied aanvaardingsplicht afgedankte EEA

De afvalstoffenwetgeving (artikel 1.2.1§2, 23° van het VLAREMA) beschouwt volgende apparaten als elektrische en elektronische apparatuur (EEA):

“apparaten die om naar behoren te werken afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom en die onderworpen zijn aan de aanvaardingsplicht, vermeld in artikel 3.4.4.1”.

Opgelet! Ook fotovoltaische zonnepanelen vallen onder de aanvaardingsplicht AEEA.

De volgende apparaten vallen niet onder deze definitie :

1° de apparatuur die noodzakelijk is voor de bescherming van de wezenlijke belangen van de veiligheid van lidstaten, met inbegrip van wapens, munitie en oorlogsmateriaal voor specifiek militaire doeleinden;

2° de apparatuur die specifiek is ontworpen en geïnstalleerd om deel uit te maken van andere apparatuur die is uitgesloten van de aanvaardingsplicht of niet onder het toepassingsgebied van de aanvaardingplicht valt, en die haar functie alleen kan vervullen als ze deel uitmaakt van die laatst vermelde apparatuur;

3° de gloeilampen.

Elektrische en elektronische apparatuur kan worden ingedeeld in 10 categorieën:

  1. Grote huishoudelijke apparaten

  2. Kleine huishoudelijke apparaten

  3. IT- en telecommunicatie apparaten

  4. Consumentenapparaten (inclusief zonnepanelen)

  5. Verlichtingsapparaten

  6. Elektrisch en elektronisch gereedschap

  7. Speelgoed, apparaten voor sport en ontspanning

  8. Medische hulpmiddelen

  9. Meet- en controle-instrumenten

  10. Automaten

Omdat het op basis van de definitie niet eenvoudig is om uit te maken of een bepaald apparaat EEA is of niet, hebben de drie gewesten, in samenspraak met de industrie, een beslissingsboom opgesteld. De beslissingsboom is een leidraad. De finale beslissing of een bepaald apparaat als EEA beschouwd wordt, wordt steeds door de bevoegde overheid van het desbetreffende gewest genomen.

Als u doorklikt ziet u welke EEA door Recupel of PV-cycle worden gedekt.