Wetgeving gebruikte frituurvetten en -oliën

Transport van gebruikte frituurvetten & -oliën

De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar die gebruikte frituurvetten of -oliën (GFVO) inzamelt, of die handelt of makelt in GFVO die vanuit of binnen het Vlaamse Gewest worden getransporteerd, moet beschikken over een registratie als inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar (IHM), conform het VLAREMA.

Als een IHM zelf afvalstoffen zoals GFVO vervoert, moet hij ook beschikken over een registratie als vervoerder van  die afvalstoffen.

Sinds op 16 augustus 2013 het Besluit Dierlijke Bijproducten (BDBP) van kracht werd, moet elk transport van GFVO vergezeld zijn van het Europese handelsdocument conform Verordening (EG) 1069/2009.

BDBP
Handelsdocument cf V 1069 2009 voor het vervoer binnen de EU van niet voor menselijke consumptie bestemde DBP

Opslag en hantering GFVO

Overeenkomstig VLAREM I, dient elk bedrijfsterrein waar GFVO worden opgeslagen, overgeslagen of behandeld, over een milieuvergunning te beschikken. Vermits GFVO afvalstoffen zijn, moet de inrichting vergund zijn onder de afvalstoffenrubriek.

Voor de opslag en/of hantering van dierlijke bijproducten is een erkenning vereist, conform artikel 24, h) of i) van V1069/2009.

Zie ook:
Erkenningen dierlijke bijproducten
GFVO

 

Contact

Team Bio
secretariaatkbl@ovam.be
015 284 532