Aalter - Provincialaat Broeders van Liefde

Sanering van een verontreiniging met stookolie

Waar is de site gelegen?

De school bevindt zich net buiten het stadscentrum van Aalter, over het stadhuis. Op de site is momenteel een nieuwbouw- en renovatieproject lopend.

Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd?

De school is in 2002 zelf gestart met de opmaak van een eerste oriënterend onderzoek. Dat onderzoek spitste zich vooral toe op de aanwezige risico-inrichtingen (boven- en ondergrondse, huidige en vroeger aanwezige stookolietanks en vulpunten). Ter hoogte van de tanks werd een verontreiniging vastgesteld waarvoor een beschrijvend bodemonderzoek nodig was. Uit dit beschrijvend bodemonderzoek bleek echter geen noodzaak tot sanering.

In december 2006 deed zich een overvulling voor van een stookolietank in een kelder gelegen aan de straatzijde. Het grootste deel van de stookolie is in de (vloeistofdichte) kelder gelopen en opgeruimd. Een gedeelte is echter via het keldergat in de ondergrond terecht gekomen. Omwille hiervan heeft de school een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat een bodemsanering rond de kelderruimten en tot op het aangrenzend voetpad noodzakelijk was. Vervolgens heeft de school een bodemsaneringsproject laten opmaken en, om een overdracht van een perceel mogelijk te maken, ook nog een actualisatie van het eerder uitgevoerde oriënterend bodemonderzoek.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

De verontreiniging ontstond door een overvulling van een van de stookolietanks die zich in de kelder aan de straatzijde van de school bevindt.

Bij de planning van de sanering hebben we rekening gehouden met de timing van de bouw, uitgevoerd door de ‘Scholen van Morgen’. Beide timings werden op elkaar afgestemd om zo extra kosten te vermijden. Daartoe hebben we lopende contracten met bodemsaneringsdeksundigen, aannemers, veiligheidscoördinatoren en grondverwerkers gebruikt.  Met de school zelf werd overlegd of de voorliggende planning haalbaar was. We brengen de school tijdens de onderzoeken en de bodemsaneringswerken ook continu op de hoogte. Communicatie is immers cruciaal om alles vlot te laten verlopen.
Op financieel vlak prefinanciert de OVAM de volledige saneringswerken. We maken ook afspraken met Agion om de terugbetaling van de subsidies voor uitvoering van de bodemsaneringswerken vlot te laten gebeuren.

sanering school Aalter

Omwille van de stabiliteit werd de bodemverontreiniging uitgraven in moten.

 

sanering school Aalter

Omleggen van de leidingen - om de verontreiniging te kunnen ontgraven.

 

sanering school Aalter

Plaatsen van monitoringspeilbuizen om de grondwaterverontreiniging op te volgen.

Zijn er veiligheids- of gezondheidsrisico’s (geweest)?

De OVAM bekijkt samen met alle betrokkenen hoe de zone van sanering zo goed mogelijk kan afgebakend en aangeduid worden zodat de veiligheid van iedereen, bv ook van fietsende scholieren, op elk moment gegarandeerd is. De aanwezige bodemverontreiniging bevond zich op een diepte van 1,5 m tot 4 m onder maaiveld en betekende dus geen risico voor de scholieren. Tijdens de sanering werd de verontreiniging op een diepte van 1,5-2,5 à 3 m onder maaiveld weggenomen. De verontreiniging onder het gebouw en op een grotere diepte kon, om de stabiliteit van de gebouwen te garanderen, niet weggenomen worden. Tussen de propere zone en de aanwezige restverontreiniging werd een folie geplaatst zodat er ook geen regenwater rechtstreeks meer kan infiltreren in de verontreinigde zone. Zo wordt verdere verspreiding van de verontreiniging tot een minimum beperkt. Het grondwater wordt nu nog gedurende een jaar opgevolgd om zeker te zijn dat de huidige toestand stabiel is.

Wie is wie?

Projectleider OVAM: Sofie Geuens
Erkend bodemsaneringsdeskundige: TEC
Aannemer: Gent Dredging
Veiligheidscoördinatie: Abesco

 

 

Protocol scholen
school
Contact

Sofie Geuens
015 284 286

ambtshalve@ovam.be