Aanpak op maat

Ruimte is in Vlaanderen een schaars goed. In het verleden kregen oude stortplaatsen of fabrieksterreinen daarom een andere bestemming zoals woon- of landbouwgebied. Ook in het centrum van gemeenten worden gronden waar vroeger activiteiten werden uitgevoerd zoals een garagewerkplaats, nu gebruikt als woning of kleinhandel. Om deze gronden zo efficiënt mogelijk te onderzoeken, ontwikkelde de OVAM een beleid dat zich specifiek richt op particuliere gronden.

  • De OVAM stelt raamcontracten ter beschikking voor de uitvoering van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken op gronden binnen het Vlaamse Gewest, in eigendom van Vlaamse overheden en lokale besturen.
  • Als huissaneerder van de Vlaamse overheid ondersteunt de OVAM haar collega-entiteiten om het goede voorbeeld te geven met actieve en faciliterende begeleiding bij bodemonderzoeken en –saneringen.

Samen met de federaties probeert de OVAM de bedrijven uit de betrokken sectoren zo goed mogelijk te sensibiliseren en te ondersteunen bij de uitvoering van bodemonderzoeken en -saneringen. De OVAM sloot de eerste samenwerkingsovereenkomsten met:

  • Agoria : de federatie van de Belgische technologische bedrijven
  • Boerenbond vzw en het Algemeen Boerensyndicaat vzw (ABS) als sectorfederaties voor de land- en tuinbouw.

Kampt een bedrijf met grote of complexe historische verontreinigingen? Dan hoeft men niet bij de pakken te blijven zitten. In samenspraak met de OVAM wordt gezocht naar een oplossing waarin én het bedrijf, én het milieu, én de Vlaamse overheid zich vinden. 

Internationale projectwerking
Ook interessant voor u

Brownfields zijn verlaten of onderbenutte terreinen die moeizaam tot herontwikkeling komen omwille van diverse factoren zoals complexiteit, hoge ontwikkelingskosten, onzekerheden, ...
De Vlaamse Regering stimuleert en faciliteert de herontwikkeling van deze brownfields door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders.

Blackfields zijn onderbenutte terreinen waar herontwikkeling nodig is maar waar de bodem zo verontreinigd is dat private initiatieven achterwege blijven. Zonder een substantiële tussenkomst van de overheid blijven deze gronden onaangeroerd.