Aanpak op maat

Ruimte is in Vlaanderen een schaars goed. In het verleden kregen oude stortplaatsen of fabrieksterreinen daarom een andere bestemming zoals woon- of landbouwgebied. Ook in het centrum van gemeenten worden gronden waar vroeger activiteiten werden uitgevoerd zoals een garagewerkplaats, nu gebruikt als woning of kleinhandel. Om deze gronden zo efficiënt mogelijk te onderzoeken, ontwikkelde de OVAM een beleid dat zich specifiek richt op particuliere gronden.

Lees meer

Brownfields zijn verlaten of onderbenutte terreinen die moeizaam tot herontwikkeling komen omwille van diverse factoren zoals complexiteit, hoge ontwikkelingskosten, onzekerheden, ...
De Vlaamse Regering stimuleert en faciliteert de herontwikkeling van deze brownfields door het afsluiten van convenanten met projectontwikkelaars en investeerders.

Blackfields zijn onderbenutte terreinen waar herontwikkeling nodig is maar waar de bodem zo verontreinigd is dat private initiatieven achterwege blijven. Zonder een substantiële tussenkomst van de overheid blijven deze gronden onaangeroerd.

Particulieren, ondernemingen en openbare besturen kunnen bij de OVAM een financiële tussenkomst vragen voor de sanering van ernstige historische verontreiniging via 'cofinanciering'.

Kampt een bedrijf met grote of complexe historische verontreinigingen? Dan hoeft men niet bij de pakken te blijven zitten. In samenspraak met de OVAM wordt gezocht naar een oplossing waarin én het bedrijf, én het milieu, én de Vlaamse overheid zich vinden.