Inventarisatie huishoudelijke afvalstof en gelijkaardig bedrijfsafval

OVAM publiceert jaarlijks de hoeveelheid huishoudelijke afval ingezameld via het gemeentelijk circuit en het gelijkaardig bedrijfsafval ingezameld via het privé-circuit. Daarnaast krijgen ook de cijfers rond afvalpreventie, hergebruik en zwerfvuil een plaats in de rapportage.

Jaarlijks rapporteren alle lokale besturen de ingezamelde huishoudelijke en met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen aan OVAM. Hierdoor beschikt Vlaanderen over goede en actuele cijfers inzake selectieve inzameling, recyclage en eindverwerking van huishoudelijk afvalstoffen. Deze cijfers vormen het kwantitatief toetsingskader voor de beoogde taakstellingen. Op deze manier geven ze de zwakke en sterke punten van het Vlaams afvalbeleid aan en kunnen ze gebruikt worden om het beleid bij te sturen in de toekomst.

Evolutie van de hoeveelheid huishoudelijk afval (inclusief het vergelijkbaar bedrijfsafval) in de periode 2013-2018