Subsidies voor lokale besturen

Subsidies duurzaam materialenbeheer bij lokale besturen

De Vlaamse overheid helpt lokale besturen bij het uitwerken van een duurzaam afvalstoffen – en materialenbeleid. De OVAM heeft daarvoor diverse subsidiemogelijkheden. Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kunnen steun krijgen voor investeringen en projecten bij de preventie, het beheer en inzameling van afvalstoffen en materialen. Vlaanderen Circulair ondersteunt innovatieve projecten voor de Circulaire Stad. Ga hier te rade voor meer informatie. 

Daarnaast zet de OVAM in op de aanpak van zwerfvuil via de Mooimakers, het Werkplan halve euro - specifiek voor de inzameling van verpakkingsafval, of de organisatie van groene evenementen


Het subsidiebesluit

De circulaire economie rekent op de actieve inzet van lokale besturen. Om in te spelen op de actuele behoeftes en prioriteiten, werden de subsidieregels voor investeringen en projecten aangepast. Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen en Vergelijkbaar bedrijfsafval, het asbestafbouwbeleid en ervaringen met de ondersteuning van innovatieve projecten vroegen om een nieuw kader.
Het 'nieuwe' ministerieel besluit van 12 oktober 2017 heeft uitwerking met ingang van 15 oktober 2017.

De wetgeving en gedetailleerde uitleg in de Algemene Richtlijn (te volgen procedures en meer informatie per subsidie-item) inzake investeringssubsidies, subsidies voor innovatieve projecten en subsidies in het kader van het asbestafbouwbeleid zijn beschikbaar bij Publicaties.

Asbestafbouwbeleid

Impulsprojecten in het kader van het asbestafbouwbeleid komen in aanmerking voor subsidiëring. Volgende projectvarianten komen in aanmerking:

  • Bronophaling: de ophaling van asbestcement aan huis via platenzakken of containers;
  • Bronverpakking om een verpakte aanlevering te organiseren in het recyclagepark;
  • Samenkoopformules voor dakvervanging, asbestinventarisatie en verwijdering in hermetische zone van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen zoals leidingisolatie en asbestkarton.

Voor deze projecten wordt een specifiek aanvraagformulier voorzien.  U vindt ze terug op de de rechter zijde van deze pagina bij "Formulieren en documenten".

Investeringen inzameling en beheer afvalstoffen

Gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden krijgen steun voor investeringen in functie van de selectieve inzameling en het beheer van afvalstoffen, zoals voorzieningen voor thuiscompostering, diftar-systemen, recyclageparken, investeringen inzake zwerfvuil- en sluikstortbeleid en voorvergistingsinstallaties.

Innovatieve projecten

Projecten die op een innovatieve manier aan de slag willen gaan met het duurzaam materialenbeheer, komen sinds eind 2014 in aanmerking voor een subsidie.

Het doel: de circulaire economie in steden en regio's stimuleren. Innovatieve projecten zijn een aanvulling op een gedegen afvalinfrastructuur. Ze stimuleren de zoektocht naar nieuw en effectief beleid, door onderzoek, samenwerking, thematische vernieuwing en/of technologische ontwikkelingen.

Invalshoeken die aan bod komen: voedselverspilling tegengaan, duurzaam wonen en bouwen, de deeleconomie ondersteunen en hergebruik stimuleren, reparatie, recyclage en alternatieve vormen van selectieve inzameling. Ook voorstellen die nieuwe doelgroepen aanspreken, andere logistieke oplossingen uitproberen of investeringen in technologische ontwikkeling komen in aanmerking. Enkele succesvolle voorbeelden zijn FashionFlows in Antwerpen of het verkennen van product-dienstcombinaties in het gemeentelijk aankoopbeleid in Kortrijk.
Specifieke documenten worden ter beschikking gesteld voor het indienen van deze innovatieve projecten op de rechter zijde van deze pagina bij "Formulieren en documenten"