Circulaire economie levert grote bijdrage aan klimaatbeleid

windmolens

De klimaatuitdaging wordt vaak herleid tot een energieprobleem. Het beheersen van de energievraag (minder energie verbruiken) en het vergroenen van de energie-opwekking (inzetten op hernieuwbare energie zoals zon- en windenergie) zijn dan de oplossingen. Vandaag weten we dat de hoge energievraag voor een groot deel verscholen zit in de manier waarop we met materialen omspringen. Het kaderen van de klimaatproblematiek als een materialenproblematiek opent perspectieven voor het aanreiken van nieuwe oplossingsrichtingen.

Onderzoek door de OESO toont voor verschillende landen aan dat meer dan de helft van de broeikasgasemissies materiaalgerelateerd zijn. Eerste verkennende berekeningen op basis van gegevens uit de energiebalans Vlaanderen tonen aan dat de grootteorde van het belang van materiaalgerelateerde activiteiten in het totale energieverbruik in Vlaanderen gelijkaardig is aan dat van de onderzochte cases in de OESO studie. Volgens een eerste inschatting kan ruim 2/3 van het bruto binnenlands energieverbruik in Vlaanderen in 2014 toegekend worden aan materiaalgerelateerde activiteiten.

Er is een dus een zeer sterk verband tussen broeikasgasuitstoot en materiaalverbruik. Hoe meer materialen we consumeren, hoe meer het klimaat zal opwarmen. Een koolstofarme economie is daarom ook een materiaalarme economie: een economie die het verbruik van primaire materialen tot een absoluut minimum herleidt. Daarom zal een beleid gericht op circulaire economie ook substantieel bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering. Circulaire strategieën zoals circulair design, materiaal-efficiënte productie, hergebruik, herstel en recyclage leiden zowel tot besparingen in materiaalverbruik als in broeikasgasemissies. Door de focus op maximaal behoud van waarde en het sluiten van (lokale) kringlopen bezit de circulaire economie een robuustheid die ook goed van pas komt bij het omgaan met drastische veranderingen ten gevolge van klimaatverandering.

Om de bijdrage van de circulaire economie aan het klimaatbeleid zichtbaar te maken, bracht de OVAM informatie uit eigen en externe studies samen in een achtergrondrapport. De 7 belangrijkste boodschappen over circulaire economie en klimaat staan ook overzichtelijk samengevat in een korte brochure. Beide publicaties zijn te raadplegen rechts op deze webpagina.