Het individuele afvalpreventie- en afvalbeheerplan

Nagenoeg alle producenten en invoerders sluiten aan bij een beheersorganisme om gezamenlijk uitvoering te geven aan de aanvaardingsplicht. Sommige bedrijven opteren er voor om deze plicht op individuele basis op te nemen en zetten een eigen inzamelsysteem op. Bijvoorbeeld voor bedrijven die hun producten veelal door leasing op de markt brengen is dit soms een logische keuze. 

Bedrijven die voor de individuele optie kiezen, moeten een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan opstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de OVAM. Het plan beschrijft hoe het bedrijf de selectieve inzameling en verwerking  organiseert. Ook moet het bedrijf de nodige preventiemaatregelen nemen en jaarlijks op een gevalideerde manier rapporteren over de uitvoering van het plan.

OVAM helpt u op weg

De OVAM heeft een handleiding opgesteld voor bedrijven die een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan overwegen. De handleiding richt zich in de eerste plaats tot producenten en invoerders van elektrische en elektronische apparaten, maar is evengoed nuttig voor andere producenten. We nodigen u graag uit voor een verkennend overleg omtrent de opportuniteiten, voorwaarden, mogelijke hinderpalen, procedures ... bij het opstellen van een individueel plan. Doorheen de jaren heeft de OVAM de nodige expertise opgebouwd om u te helpen bij uw keuze en u te ondersteunen als u uw individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan uitwerkt.