Afvalinzamelaars kijken toe op sorteergedrag van bedrijven

  • 14 september 2021

De Vlaamse regering heeft de ambitie om het restafval van bedrijven te doen dalen. Niet onhaalbaar, want er zit nog veel recycleerbaar afval in het bedrijfsrestafval. De oorzaak? Slechte sortering aan de bron. Daarom zullen afvalinzamelaars voortaan mee waken over de inhoud van de restafvalcontainer bij hun klanten. De nieuwe regels in het Vlaams Reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) zorgen ervoor dat dat op een eenvoudige en uniforme manier zal gebeuren. De regels zijn van kracht sinds 1 september 2021.

Sorteerfouten

Het VLAREMA verduidelijkt welke informatie afvalinzamelaars hun klanten moeten geven over afval correct sorteren aan de bron. De inzamelaar moet een klant actief informeren over de verplicht selectief te houden stromen. Dit gebeurt onder meer door in het contract voor de inzameling van restafval duidelijk te vermelden welke afvalstromen nooit in het restafval terecht mogen komen.  

Inzamelaars zijn voortaan ook verplicht om het restafval van hun klanten visueel te controleren op sorteerfouten. Het VLAREMA bepaalt expliciet hoe dat moet gebeuren. Bij ophaalrondes met rolcontainers bijvoorbeeld moet bij de klant ter plekke het deksel altijd worden gelicht om de inhoud van de container te controleren. Bij individuele inzameling met een afzetcontainer moet de container op een vergunde site leeg worden gekiept voor controle.

Als een inzamelaar vaststelt dat het afval onvoldoende is gesorteerd, moet hij of zij dat registreren als een non-conformiteit en de klant van de sorteerfouten op de hoogte brengen. Lokale en gewestelijke handhavers kunnen aan de hand van de registers gerichter inspecties doen. Afvalstoffenproducenten met veel non-conformiteiten, zullen voortaan gericht gecontroleerd worden.

Verder in de keten

Afvalinzamelaars mogen ook meteen weigeren om restafval van hun klant mee te nemen, als het te veel verplicht te sorteren materiaal bevat. Als ze gevaarlijk afval opmerken, moeten ze dit zelfs weigeren.

In andere gevallen kan de inzamelaar het afval wel meenemen, maar moet hij nog andere acties ondernemen. Zo zal hij in bepaalde situaties de non-conformiteit actief doorgeven via een centraal systeem van de overheid. Soms zal de inzamelaar het afval (tegen betaling) ook verder nasorteren om zoveel mogelijk van het recycleerbaar materiaal er alsnog uit te halen. Ook als de inzamelaar nasorteert, blijft de klant steeds in overtreding met de wet door het afval niet te sorteren aan de bron. Eens in het restafval beland, zijn heel wat materialen namelijk te vervuild geraakt om nog te recycleren.