Asbestinventaris

Een asbestinventaris is een document dat alle asbesthoudende materialen in een gebouw of werkzone beschrijft. Het wordt altijd opgesteld na een inspectie ter plaatse. In heel België kennen werkgevers reeds de plicht om over een asbestinventaris te beschikken. In Vlaanderen zal in de toekomst een asbestinventarisattest voor gebouweigenaars verplicht worden.

Wat is een asbestinventaris?

Inventaris aanwezige asbest

De asbestinventaris  is een inventaris van de aanwezige asbesthoudende toepassingen in een gebouw of een werkzone. Het wordt opgemaakt na een inspectie van alle materialen en gebouwonderdelen die mogelijk asbest bevatten.
Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de asbestinventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.

Twee soorten inventarissen

Er zijn twee soorten asbestinventarissen: een destructieve en een niet-destructieve asbestinventaris.

Een destructieve asbestinventaris wordt opgesteld voor er onderhouds- of renovatiewerken gebeuren in een gebouw of voor het gesloopt wordt. Het beschrijft alle asbesthoudende materialen die in het gebouw aanwezig zijn:

 • rechtstreeks waarneembare materialen;
 • ingesloten materialen die tijdens de werken of het slopen bloot komen te liggen.

Dankzij de destructieve asbestinventariskunnen asbestthoudende mateiralen veilig en selectief weggenomen worden voor de andere werken beginnen. Zo komen werknemers niet ongewenst in aanraking met het asbest, en komt het niet in het sloopafval terecht. Elk sloopopvolgingsplan (vroeger: sloopinventaris) moet een destructieve asbestinventaris bevatten.

Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de rechtstreeks waarneembare asbestbronnen die een risico kunnen vormen bij het dagelijkse gebruik van het gebouw. Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

Wat is een asbestinventarisattest?

Een asbestinventarisattest zal in Vlaanderen in de toekomst door de OVAM afgeleverd worden. Een gecertificeerd asbestdeskundige zal als erkend expert een asbestinventaris opmaken en na de inspectie registeren in een centrale databankapplicatie bij de OVAM. Op basis van een correcte registratie, levert de OVAM een geldig asbestinventarisattest af. Het vormt een automatisch, uniek rapport van de asbestinventarisgegevens van een gebouwinspectie.

Belangrijk:

Momenteel zijn er nog geen gecertificeerde asbestdeskundigen en kan de OVAM nog geen asbestinventarisattest afleveren. De OVAM is in 2019 gestart om samen met de sector de invoering voor te bereiden en zal verder over de invoerdatum communiceren.

Wanneer wordt een asbestinventaris opgemaakt?

Federale arbeidswetgeving

De federale arbeidswetgeving verplicht elke werkgever om een asbestinventaris op te stellen voor alle gebouwen waar hij personeel tewerkstelt, ongeacht het bouwjaar. Die verplichting bestaat al sinds 1995 en geldt bijvoorbeeld ook voor:

 • scholen
 • crèches
 • gemeentegebouwen.

Blijkt uit de inventaris dat er asbest in het gebouw aanwezig is? Dan moet de werkgever een beheerprogramma opmaken dat hij samen met de asbestinventaris jaarlijks moet (laten) actualiseren.

Opgelet:

 • Werkgevers die hun werknemers renovatiewerken laten uitvoeren bij particulieren of derden, zijn verplicht om vooraf een destructieve a sbestinventaris te (laten) opmaken voor de werkzone. Zo kunnen de asbesthoudende materialen op voorhand vilig en correct weggenomen worden.
 • Zodra diverse wooneenheden met meer dan één eigenaar onder een dak vallen, geldt de wet op mede-eigendom. In dat geval wordt er een vereniging van mede-eigenaars (VME) opgericht die als rechtspersoon een algemene vergadering en een syndicus heeft. Werkt die syndicus, of ander personeel, in loondienst voor de VME? Dan moet de VME als werkgever een asbestinventaris hebben voor het gebouw.
Vlaamse milieuwetgeving – alle gebouwen

Werd uw gebouw of woning gebouwd voor 2001? Dan moet in de toekomst elke gebouweigenaar bij de verkoop van een gebouw over een geldig asbestinventarisattest  beschikken. Ook als er geen werknemers tewerk gesteld zijn Op die manier weet de koper waar in het gebouw asbest aanwezig is en kan hij hier correct mee omgaan. Vanaf 2032 is iedere gebouweigenaar verplicht om een geldig asbestinventarisattest te bezitten.

De Vlaamse regering start nu met de uitwerking van de regelgeving die beschrijft hoe en wanneer de invoering zal gebeuren. De OVAM is ook gestart om samen met de sector de invoering voor te bereiden. Zodra deze trajecten zijn afgerond, kan de OVAM communiceren wanneer de verplichting in werking treedt. Tot dan hoeft u dus als eigenaar nog niks te doen.

Die verplichting vloeit voort uit het actieplan Asbestafbouw van de Vlaamse Regering. Een erkende asbestdeskundige zal de asbestinventaris opstellen en registreren in een centrale databank van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Zelf zult u de inventaris kunnen raadplegen via de woningpas.

Vlaamse milieuwetgeving – sloop

Plant u een volledige of gedeeltelijke sloop van:

 • een infrastructuurwerk (> 250 m³);
 • een residentieel gebouw (> 5.000 m³);
 • een niet-residentieel gebouw (> 1.000 m³)?

Dan moet u een sloopopvolgingsplan (vroeger: sloopinventaris) toevoegen aan de aanvraag voor uw omgevingsvergunning. Dat sloopopvolgingsplan bevat:

 • een destructieve asbestinventaris;
 • een inventaris van alle andere afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de sloop;
 • alle aandachtspunten en technische details rond de aanpak van selectieve sloop- en afbraakwerken.

Wie maakt de asbestinventaris op op?

Wie de asbestinventaris mag opmaken, hangt af van de wetgeving. Ook hier bestaat er een verschil tussen de Federale arbeidswetgeving en de Vlaamse milieuwetgeving.

Federale arbeidswetgeving

Er bestaat geen beperking of erkenning om asbestinventarissen op te mogen maken. In principe mag de werkgever zelf een asbestinventaris opmaken voor de gebouwen waar hij werknemers tewerkstelt, eventueel ondersteund door zijn preventieadviseur. Maar in de praktijk zal hij meestal beroep doen op een expert, meestal werkzaam bij een erkend asbestlabo.

Zodra de asbestinventaris is opgesteld, moeten de preventieadviseur arbeidsveiligheid en de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer elk hun schriftelijk advies geven. De finale asbestinvetaris wordt dan samen met die adviezen voorgelegd aan het Comité ter Preventie en Bescherming op het Werk.

Vlaamse milieuwetgeving – asbestinventarisattest bij verkoop

Om een asbestinventarisattest te bekomen, schakelt u in de toekomst een gecertificeerd asbestdeskundige in. De asbestdeskundige stelt de asbestinventaris op via een wettelijke standaard inspectieprocedure. Om gecertificeerd te worden moet hij:

 • zijn expertise aantonen in het herkennen van asbesthoudende materialen;
 • een opleiding en een stage volgen.

Gespecialiseerde instellingen zullen de certificaten uitreiken en de deskundigen opvolgen.

Vlaamse milieuwetgeving – sloopopvolgingsplan

Een sloopopvolgingsplan kan u laten opstellen door een expert, meestal werkzaam bij een erkend asbestlabo. Kiest de bouwheer of de aannemer voor een vrijwillige sloopopvolging door de sloopbeheerorganisatie Tracimat? Dan moet het sloopopvolgingsplan worden opgemaakt door een geregistreerde deskundige.

Hoe wordt een asbestinventaris opgemaakt?

Een asbestinventaris wordt altijd opgemaakt na een inspectie. Zo’n inspectie verloopt als volgt:

 • Op voorhand wordt alle technische informatie verzameld over de plannen, de opbouw en de historiek van het gebouw.
 • Een expert inspecteert ter plaatse het volledige gebouw(deel).

De oplijsting van asbesthoudende materialen gebeurt op basis van voorkennis, expertise, observaties, staalnames en labo-analyses. Alle informatie wordt uiteindelijk gebundeld in een verslag dat naargelang de wetgeving de vorm heeft van een asbestinventaris (werkgevers), een sloopopvolgingsplan of een asbestinventarisattest.

Documenten en formulieren
Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor het  contactformulierformulier asbest invullen.