Beleidsmedewerker huishoudelijk afval

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Lokaal Materialenbeheer
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Kenmerken van de functie

Het team Lokaal Materialenbeheer is verantwoordelijk voor het beleid rond preventie, hergebruik en selectieve inzameling van het huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval. De bijhorende reductiedoelstellingen voor het huishoudelijk en het bedrijfsrestafval zijn opgenomen in het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Communicatiecampagnes, samenwerkingsverbanden, visitaties, wetgevende bepalingen rond selectieve inzameling, vergunningen en projecten op lokaal niveau zijn maar enkele van de ingezette instrumenten.

Als beleidsmedewerker huishoudelijk afval draagt u samen met uw collega’s bij aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen uit het uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. U staat in voor de verdere ontwikkeling en de uitvoering van het beleid om afval te voorkomen, maximaal te hergebruiken en selectief te laten inzamelen om zo het huishoudelijk restafval verder te verminderen en materialen maximaal in de kringloop te houden. U bent het aanspreekpunt voor collega’s die ook rond dit thema werken.

Uw takenpakket:

 • U draagt samen met het team bij aan de ontwikkeling van een nieuw uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.
 • U evalueert het huidige beleid rond huishoudelijk afval en de uitvoering hiervan. U volgt de praktische implementatie van dit beleid en brengt problemen en opportuniteiten aan het licht. Op basis hiervan geeft u verder vorm aan het beleid en stuurt u de uitvoering bij. U doet dit voor de volgende topics:
  • Restafvaldoelstellingen van de lokale besturen;
  • De correcte naleving van de afvalwetgeving door de lokale besturen, in het bijzonder inzake tarieven voor huisvuil en grofvuil;
  • Klein gevaarlijk afval (kga);
  • Recyclageparken;
  • Subsidiebesluit van de OVAM: u staat in voor de rechtstreekse link tussen het subsidiebesluit en het beleid over huishoudelijk afval;
 • U stelt het jaarlijks werkplan van ‘halve euro’ op:
  • U organiseert en bent lid van de stuurgroep ‘halve euro’ samen met Fost Plus;
  • U stelt een gezamenlijk plan op, rapporteert over en evalueert de voortgang. U doet voorstellen aan de stuurgroep en in samenspraak met deze wordt er bijgestuurd;
  • U controleert de financiële opvolging van de acties uit het werkplan.
 • Visitatie lokale besturen: lokale besturen met hoge restafvalcijfers krijgen een visitatietraject van de OVAM waarbij aandacht is voor de specifieke situatie van het lokaal bestuur en verbetervoorstellen worden aangeboden. Nadien wordt het lokaal bestuur verder opgevolgd, zodat er ook effectief stappen vooruit wordt gezet;
 • Meewerken aan de coördinatie van de samenwerkingsverbanden tussen de grotere Vlaamse steden en de OVAM. Via deze samenwerkingsverbanden werken we rond een aantal projecten en acties nauwer samen met deze steden, voor zowel afval- en materialenbeheer, bodembeheer als circulaire economie;
 • Beantwoorden van vragen van en geven van adviezen aan lokale besturen rond de organisatie van het huishoudelijk afval.

Profiel

We zoeken een medewerker die zelfstandig werkt, goed kan omgaan met stress en zich makkelijk aan veranderende omstandigheden kan aanpassen. Bovendien bent u een echte teamplayer, deelt actief kennis met collega’s, u kan opportuniteiten en gevoeligheden detecteren, u bent nauwkeurig, respecteert deadlines en u heeft een grote interesse in milieu en maatschappij.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • U bent communicatief sterk, u kan enthousiasmeren en omgaan met weerstand;
 • U beschikt over kennis van de relevante wetgeving (Vlarema, Uitvoeringsplan) of u bent bereid u hierin te verdiepen;
 • Ervaring in samenwerking met lokale besturen vormt een meerwaarde;
 • U heeft kennis van en ervaring met een kantoorsoftwarepakket.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie - niveau 1.
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren - niveau 2.
 • Samenwerken: een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is - niveau 2.
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen - niveau 2.
 • Visie: feiten in een ruime context plaatsen en een toekomstgericht beleid ontwikkelen - niveau 2.
 • Innoveren: vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen - niveau 1.
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren - niveau 2.

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijnen voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 46. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een online persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van het afdelingshoofd, de teamverantwoordelijke, een OVAM HR-medewerker en een externe selectiespecialist Het gesprek vindt plaats in week 47 en/of 48. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap onder de vorm van een assessment in een extern development center, wordt voor de geschikte kandidaten in week 49 georganiseerd. Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

De meest geschikte kandidaat komt in aanmerking voor onmiddellijke indiensttreding. De andere kandidaten die worden beoordeeld als geschikt, worden opgenomen in een werfreserve met rangschikking met een geldigheid van 6 maanden. De geldigheidsperiode kan verlengd worden, indien nodig. De werfreserve kan tijdens de geldigheidsperiode aangesproken worden voor een gelijkaardige functie.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.334,06 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden mits voorlegging van geldige documenten. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, mogelijkheid tot hybride werken, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, een fietsvergoeding, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk woensdag 3 november 2021. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Solliciteren

Klik hier om door te gaan naar het sollicitatieformulier