Bodem saneren & gezondheid

Bodemverontreiniging kan een belangrijke impact hebben om de menselijke gezondheid. Vandaar dat een van de belangrijkste doelstellingen van het Vlaamse bodembeleid er op gericht is mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van bodemverontreiniging. Dit gebeurt enerzijds door het saneren van historische bodemverontreiniging en anderzijds door het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging.

Via verschillende blootstellingswegen kunnen mensen blootgesteld worden aan bodemverontreiniging:

  • Inademing van verontreinigde stofdeeltjes
  • Inademing van dampen van bodemverontreiniging : Bij bodemverontreiniging met bijvoorbeeld benzine of solventen, komen vluchtige stoffen vrij. Door uitdamping kunnen deze stoffen via de vloer van kelders en funderingen in de binnenlucht van woningen en andere gebouwen terecht komen.
  • Consumeren van groenten die geteeld zijn op verontreinigde grond.

Er zijn bodemsaneringsnormen opgesteld.

Ook interessant voor u