Een woordje uitleg over de gebruikte terminologie bij site-onderzoeken

Een site is een verzameling van verontreinigde gronden of potentieel verontreinigde gronden, vastgesteld krachtens het bodemdecreet. De gronden zijn meestal gelegen binnen één gemeente en  vroeger kwam er een activiteit of inrichting voor die bodemverontreiniging kan veroorzaken. De eigenaars voldoen zeer waarschijnlijk aan de voorwaarden voor een vrijstelling van  saneringsplicht en er zijn geen risico-activiteiten meer aanwezig op de percelen.
Een site die voornamelijk bewoond is, wordt een woonzone genoemd.

Een voordeel van deze site-aanpak is de verlaging van zowel de administratieve als de financiële last voor de eigenaars en bewoners. Daarnaast krijgt men door de globale aanpak sneller een volledig beeld van de kwaliteit van de bodem en van de mogelijke risico's van de bodemverontreiniging.

Indien de site bestaat uit een verzameling van meerdere niet aan-elkaar-sluitende kadastrale percelen, wordt elk perceel of groep aansluitende percelen, een locatie  genoemd.

Een voorbeeld van een site:

  Voormalige risico-activiteit Huidig gebruik Aantal percelen
Locatie 1 Stortplaats weiland 5
Locatie 2 Garagewerkplaats woning 1
Locatie 3 Plastiekverwerkend bedrijf 5 woningen en 5 bouwgronden 10
Locatie 4 Transportbedrijf woonwijk 20
Locatie 5 Ijzergieterij braakliggend 2
Locatie 6 Opslag van brandstoffen apotheek met appartement 1
  • Site-onderzoek

Dit is een bodemonderzoek dat uitgevoerd wordt binnen een site. Het focust  op de voormalige inrichting (bedrijf, installatie,stortplaats,...) waarvoor het sitebesluit werd opgemaakt. Het onderzoek start met een oriënterend bodemonderzoek. Daarin wordt er via staalnames nagegaan of er bodemverontreiniging aanwezig is. Indien bodemverontreiniging wordt vastgesteld, wordt vervolgens een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) uitgevoerd.  Het BBO brengt  deze verontreiniging verder in kaart  en gaat na of de verontreiniging een risico vormt. Het uiteindelijke doel van het beschrijvend bodemonderzoek is nagaan of een bodemsanering noodzakelijk is.

  • Sitebesluit

Is een juridisch document dat de wettelijke basis vormt voor de OVAM om zelf een site-onderzoek, op haar initiatief en  kosten te mogen uitvoeren.

In het besluit worden de eigenaars vrijgesteld van de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek bij een overdracht van hun grond. Ze worden ook vrijgesteld van de onderzoeks- en saneringsplicht.

Het sitebesluit wordt door de OVAM opgesteld en ondertekend, waarna het in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

  • Overdracht van een grond in de site

De overdracht van een grond opgenomen in een site kan plaatsvinden, voor zover er geen andere risico-inrichtingen dan de historische activiteiten,  waarvoor de site werd opgesteld, werden uitgevoerd. In dat geval moet de overdrager voor deze andere activiteiten, zelf nog een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren.

Bij elke overdracht van gronden is een bodemattest  noodzakelijk.

  • Bodemsanering

Als uit het bodemonderzoek blijkt dat er bodemverontreiniging aanwezig is waarvoor een bodemsanering noodzakelijk is, zal de OVAM deze bodemsanering uitvoeren. Dit enkel indien  het bodemonderzoek effectief bevestigt dat de betrokken eigenaars niet saneringsplichtig zijn. Deze sanering start met de het opstellen van een bodemsaneringsproject. Dit is een rapport waarin de saneringstechniek en de beoogde resultaten worden beschreven. Vervolgens starten de eigenlijke saneringswerken op het terrein.

Sites
Profielfoto Sites