Versnelde overdrachtsprocedure MB artikel 164

Versnelde overdrachtsprocedure voor dossiers waarvoor aan BOFAS vzw een ontvankelijke tussenkomst in het kader van een sluiting/stopzetting van een tankstation is ingediend met betrekking tot de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek en van de bodemsanering.

Deze info is bestemd voor de bodemsaneringsdeskundigen met cliënten die bij BOFAS een ontvankelijke aanvraag voor een tussenkomst in het kader van een stopzetting en/of sluiting van tankstationactiviteiten indienden. 

Wanneer deze cliënt een overdracht van zijn verontreinigde grond wil realiseren, wordt hij geconfronteerd met de procedure zoals voorgeschreven in het Bodemdecreet. Vermits bij een ontvankelijke aanvraag in het kader van een stopzetting, BOFAS vzw optreedt in naam en voor rekening van de aanvrager, zal de aanvrager niet voldoen aan de bepalingen van artikelen 102 tot en met 113 van het Bodemdecreet vooraleer zijn bodemsaneringsproject werd opgesteld door BOFAS en hiervoor een conformiteitsattest werd afgeleverd door de OVAM. Afhankelijk van de ernst van de bodemverontreiniging kan het echter nog een aantal jaren duren vooraleer BOFAS overgaat tot de opmaak van een bodemsaneringsproject.

Om hiervoor een oplossing te bieden, werd een afwijkende maatregel op de overdrachtsbepalingen van het Bodemdecreet in een ministerieel besluit vastgelegd. Dit ministerieel besluit (toepassing van artikel 164 tot afwijking van de artikelen 102 tot en met 113 van het Bodemdecreet) omschrijft de afwijkende maatregelen en de procedure die gevolgd moet worden om een versnelde overdracht mogelijk te maken.

Om deze versnelde overdrachtsprocedure toe te passen werd een stappenplan uitgewerkt. Dit stappenplan, samen met bijlagen 1 tot en met 8, het ministerieel besluit, de lijst van gronden waarop dit besluit betrekking heeft en andere bruikbare documenten, vindt u hieronder:

 1. pdf bestandProcedure MB artikel 164 (245 kB)
 2. pdf bestandAanmelding voor de toepassing van het ministerieel besluit van 14 mei 2009 - BOFAS (924 kB)
 3. pdf bestandVerbintenis in hoofde van de toekomstige eigenaar van een verontreinigd terrein waarop een tankstation gevestigd was - sluiting (141 kB)
 4. pdf bestandVerbintenis in hoofde van de toekomstige feitelijke gebruiker van een verontreinigde terrein waarop een tankstation gevestigd wa (141 kB)
 5. pdf bestandOvereenkomst tot kennisname van en instemming met het aanvraagdossier van het type stopzetting voor tussenkomst door BOFAS (180 kB)
 6. Noodzaak tot uitvoeren OBO bij toepassing art 164 - BOFAS sluitingsdossiers
 7. docx bestandVerklaring erkende bodemsaneringsdeskundige (42 kB)
 8. pdf bestandVerbintenis tot beschrijvend bodemonderzoek, bodemsaneringswerken en nazorg (305 kB)
 9. Verklaring van BOFAS vzw
 10. pdf bestandMinisterieel besluit art.164 BOFAS d.d. 14.05.2009 + wijziging d.d. 30.01.2015 (2.63 MB)
 11. Lijst van gronden van 7 april 2009 als bijlage 1 bij het Ministerieel besluit van 14 mei 2009

Met vragen kunt u terecht bij het secretariaat van cel Interregio Oost via het telefoonnummer 015 284 447.

Alle relevante documenten (verbintenissen, verklaring van de bodemsaneringsdeskundige ...) moeten per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan de OVAM bezorgd worden.

Contact

Bofas vzw
Fonds voor bodemsanering van tankstations
J. Bordetlaan 166 bus 1
1140 Brussel
02 788 29 00
info@bofas.be
www.bofas.be

Jan Dewilde (OVAM)
015 284 561

Ook interessant voor u