Concrete voorbeelden

Bedrijfsspecifieke overeenkomsten

Een belangrijk aspect van bodemsanering vormt de financiering. Onmiddellijke sanering van alle historisch vervuilde gronden die een overheid bezit, is vaak budgettair niet mogelijk.

De oplossing? Spreiding in de tijd en een dubbele prioriteitsstelling. Bodemverontreinigingen met het grootste risico krijgen de hoogste prioriteit. Daarna komen de andere terreinen aan bod volgens hun maatschappelijke belang. Belangrijk is echter dat in geen geval geraakt wordt aan de krijtlijnen van het Bodemdecreet; de bepalingen en verplichtingen van het decreet blijven onverminderd van kracht. Daarnaast is er ruimte om een verdere aanpak op maat van de overheidsinstelling uit te werken.

Kampt een bedrijf met grote of complexe historische verontreinigingen? Dan hoeft men niet bij de pakken te blijven zitten. Samen met de OVAM wordt gezocht naar een oplossing die het milieu ten goede komt en waarin zowel het bedrijf als de Vlaamse overheid zich kunnen vinden.

De bedrijfsspecifieke overeenkomst tussen de OVAM en partijen zoals De Lijn, VLM en de Haven van Zeebrugge sluit zo naadloos aan bij de strategische doelstellingen van het Vlaamse bodembeleid.

Geïnteresseerd? Neem dan zeker contact op met de OVAM.

De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn beschikt over een 60-tal stel- en onderhoudsplaatsen verspreid over heel Vlaanderen. De Lijn onderneemt al geruime tijd milieubeschermende maatregelen en kiest voor een resolute oplossing voor haar verontreinigde terreinen. In de periode 2000-2001 voerde de Lijn een aantal oriënterende bodemonderzoeken uit. Daaruit bleek dat op heel wat terreinen verder onderzoek nodig was. Alle terreinen tegelijk aanpakken was evenwel noch organisatorisch noch financieel haalbaar; de stelplaatsen moeten immers continu open blijven. Om dit probleem op te lossen, sloten de OVAM en De Lijn in 2008 een bedrijfsspecifieke overeenkomst af voor een periode van maximaal 10 jaar. Dit levert een aantal voordelen:

  • één vaste OVAM-contactpersoon behandelt de bodemdossiers;
  • regelmatig overleg tussen De Lijn en de OVAM over planning en praktische uitvoering van bodemonderzoeken en -saneringen;
  • duidelijke planning voor bodemonderzoek en -sanering van de stelplaatsen in eigendom van De Lijn;
  • duidelijke prioriteitsstelling van bodemonderzoek en -sanering volgens milieutechnische urgentie en herinrichtingswerkzaamheden van de stelplaatsen.

Dit heeft ondertussen tot mooie resultaten geleid: alle percelen werden al onderzocht in een oriënterend bodemonderzoek. 90% van de nodige beschrijvende bodemonderzoeken is uitgevoerd en liefst 85% van de nodige saneringsprojecten is al conform verklaard.

Protocol Scholen met GO!

De OVAM begeleidt scholen bij bodemonderzoeken en -saneringen. Doel is het in kaart brengen van vervuilde schoolterreinen, en het administratief, praktisch en financieel ondersteunen van scholen bij de bodemonderzoeken en bodemsanering van hun terreinen.

Meer informatie over samenwerkingsproject scholen voor het GO! onderwijs

Aanpak waterbodems – Winterbeek 

De OVAM zorgt ook mee voor de aanpak van verontreinigde waterbodems. Zo bundelde de OVAM de krachten met De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Tessenderlo Chemie nv om de sanering van de Winterbeek op te starten over een traject van 17 km. De verontreiniging ter hoogte van de waterloop was al enige tijd gekend, maar sinds de goedkeuring van de Vlaamse Regering op 18 december 2015 kwam het project in een stroomversnelling. Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen Tessenderlo Chemie nv, de OVAM en de VMM en begin maart 2016 werd het bodemsaneringsproject voor het eerste deelgebied ingediend. De saneringswerken van VMM en OVAM zullen gefaseerd verlopen in de periode 2017-2020. Tessenderlo Chemie nv staat in voor de berging van de verontreinigde grond en slib. Met de sanering maken we van de beek weer een propere waterloop, zorgen we voor nieuwe kansen voor natuur en landbouw in het valleigebied én voor een veilige leefomgeving voor de inwoners en recreanten.

Meer informatie op www.winterbeek.be

Ambtshalve sanering met afstemming – Wondelgemse meersen

Meer informatie in OVAM.link november 2014

Meer informatie: Enkele principes bij ambtshalve tussenkomsten

Contact

Caroline Van Gool
015 284 517
vastgoed@ovam.be