Welke gronden?

Met meer dan 90.000 gronden in eigendom is de Vlaamse overheid een echte grootgrondbezitter. Het is haar plicht om die gronden als een goede huisvader te beheren. Bovendien heeft ze ook een belangrijke voorbeeldfunctie voor wat betreft de uitvoering van het Vlaamse milieubeleid, incl. het bodembeleid.

Een goede bodemkwaliteit staat daarbij voorop. Een aspect van goed beheer is dan ook het in kaart brengen van de zogenaamde risicogronden. Niet alle gronden moeten immers onderzocht of gesaneerd worden. Het Bodemdecreet geeft aan dat de bodemkwaliteit moet nagegaan worden ter hoogte van de risicogronden. Dit zijn gronden waarop activiteiten aanwezig waren of zijn die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken.

Door deze te screenen, krijgen we een totaalbeeld van de staat waarin de gronden zich bevinden en krijgen we zicht op toekomstige kosten én kansen. Risicovastgoed is immers niet noodzakelijk een pijnpunt: een proactief beheer ervan kan net een hefboom creëren voor economische en ruimtelijke ontwikkeling en een gezonde leefomgeving, en biedt de mogelijkheid om nieuwe projecten op te starten. De OVAM staat u graag bij om de overheidseigendommen maximaal te valoriseren.

Wilt u graag weten welke gronden in uw eigendom bij de OVAM gekend zijn als risicogrond? En welke oplossingen we daarvoor kunnen bieden? 

Contact

Caroline Van Gool
015 284 517
vastgoed@ovam.be