Wie betaalt?

In het Bodemdecreet wordt duidelijk aangegeven wie wanneer een bodemonderzoek en bodemsanering moet uitvoeren. De daarbij horende kosten worden meestal door diezelfde persoon gedragen.

De eerste stap is steeds het in kaart brengen van een mogelijke bodemverontreiniging. Wanneer een risicogrond verkocht wordt, moet een bodemsaneringsdeskundige een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren om ervoor te zorgen dat de koper beschermd is tegen de aankoop van verontreinigde grond. In dergelijke gevallen is de verkoper diegene die het bodemonderzoek moet uitvoeren en financieren.

Is er nog een bodembedreigende activiteit aanwezig? Dan moet de zogenaamde risicoactiviteit in bepaalde gevallen periodiek onderzocht worden. De exploitant van de risicoactiviteit betaalt voor dit onderzoek. Bij sluiting van een dergelijke activiteit moet de exploitant opnieuw een bodemonderzoek laten uitvoeren, om na te gaan of alles proper achtergelaten wordt.

Blijkt er een verontreiniging aanwezig te zijn op basis van het oriënterend bodemonderzoek? Dan moet een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd worden. Hierin worden de omvang en de risico’s van de verontreiniging in beeld gebracht. De saneringsplichtige betaalt voor dit onderzoek. Dit kan de exploitant, eigenaar of gebruiker van de grond zijn. Onder bepaalde voorwaarden kunnen zij echter vrijgesteld worden van saneringsplicht. In dat geval zal de OVAM het verdere traject uitvoeren, gaande van beschrijvend bodemonderzoek tot eventuele bodemsanering.

De grootste kosten zitten natuurlijk in de saneringsfase. Wanneer een sanering noodzakelijk blijkt, moet eerst een bodemsaneringsproject opgesteld worden. Hierin worden de technische saneringsmogelijkheden besproken voor die specifieke verontreiniging en locatie. De beste techniek wordt geselecteerd en in detail uitgewerkt door de bodemsaneringsdeskundige. Het conformiteitsattest van dit bodemsaneringsproject, afgeleverd door de OVAM, geldt als vergunning voor de uitvoering van de werken. De eigenlijke bodemsaneringswerken worden uitgevoerd door een aannemer en begeleid door een bodemsaneringsdeskundige. De saneringsplichtige moet deze kosten betalen. In bepaalde gevallen kan een derde partij, bv. de verwerver van de grond of de OVAM de uitvoering van de saneringsplicht overnemen na de nodige afspraken. Zo kan de OVAM optreden als saneringswillige, waarbij de kosten van de sanering vooraf of nadien worden verrekend. Nadat de saneringswerken zijn uitgevoerd, stelt de deskundige een eindevaluatieonderzoek op, waarna de OVAM een eindverklaring kan afleveren. Hiermee is de sanering afgerond.

Een financiële stimulans bij de aanpak van verontreinigde grond is vaak meer dan welkom. Vandaar dat cofinanciering een interessante mogelijkheid kan bieden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen de saneringskosten tot 50% terugbetaald worden, met een maximum van 200.000 €.

Meer informatie  hierover vindt u op de pagina Cofinanciering. Daarnaast zal de OVAM in 2017 een call organiseren voor de uitvoering van innovatieve onderzoeks- en saneringsprojecten, waarbij ook een financiële ondersteuning wordt voorzien.

 

Contact

Caroline Van Gool
015 284 517
vastgoed@ovam.be