BATNEEC-evaluatie met CO2-calculator

Een aangepaste BATNEEC-afweging voor bodemsaneringsprojecten houdt rekening met duurzaamheid

De multicriteria-analyse voor de BATNEEC-evaluatie van bodemsaneringsprojecten is aangepast. Zo kan ook rekening worden gehouden met klimaatopwarming en duurzaam gebruik van grondstoffen zonder het doel van sanering uit het oog te verliezen.

Belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de verdeling van de aspectengroep 'milieuhygiëne' in 'lokale' en 'regionale/globale' effecten;
  • het gebruik van een CO2-calculator voor kwantitatieve evaluatie van het criterium 'verbruik grondstoffen en gerecycleerde materialen', dat deel uitmaakt van de 'regionale/globale effecten' groep;
  • de toevoeging van het criterium 'productie van niet-herbruikbaar afval tijdens de sanering', dat eveneens deel uitmaakt van de 'regionale/globale effecten' groep.

De Code van goede praktijk met de nieuwe MCA en toelichting voor gebruik vindt u bij Publicaties.

De CO2-calculator voor bodemsaneringsprojecten vindt u bij Publicaties.

Een geleidelijke invoering in de praktijk

Vanaf 1 oktober 2013 zal worden gevraagd om bij elk bodemsaneringsproject de koolstofemissies van de saneringsvarianten te berekenen met de CO2-calculator. Voor de BATNEEC-evaluatie kunt u kiezen tussen de nieuwe MCA uit de Code van goede praktijk of de MCA uit de standaardprocedure BSP.  We voorzien een evaluatieperiode van 1 jaar.  Tijdens dit jaar kunt u bemerkingen over de toepassing van de calculator en de MCA aan de OVAM bezorgen.

De evaluatieperiode is verlengd. De nieuwe MCA zal – eventueel nog aangepast na evaluatie – worden opgenomen in een volgende versie van de standaardprocedure BSP.

Hoe is de aangepaste BATNEEC-evaluatie tot stand gekomen?

In 2011 ging de VITO in opdracht van de OVAM na hoe levenscyclusanalyse kan worden toegepast op bodemsaneringsprojecten om zo groenere en duurzamere saneringsvarianten te ontwikkelen. Aan de hand hiervan formuleerde de VITO aanbevelingen om de huidige MCA voor de BATNEEC-evaluatie van bodemsaneringsprojecten aan te passen.

In een andere studie inventariseerde de VITO de beschikbare rekentools om de CO2-emissies van bodemsaneringen te berekenen. Zij selecteerde de voor Vlaanderen meest geschikte CO2-calculator.

Meer informatie over deze studies vindt u hier.

Vervolgens werd aan de hand van een groot aantal reeds uitgevoerde bodemsaneringsprojecten nagegaan wat de gevolgen van de wijzigingen van de MCA waren voor de keuze van de BATNEEC-saneringstechniek. Tauw nv voerde deze opdracht uit en bepaalde ook de meest geschikte wegingsfactoren voor de verschillende criteria door het doorrekenen van verschillende combinaties van wegingsfactoren.

De resultaten werden voorgesteld aan een klankbordgroep van erkende bodemsaneringsdeskundigen, aannemers en vertegenwoordigers van verschillende sectoren. De finale versie van de nieuwe MCA houdt rekening met de bemerkingen van de klankbordgroep.

De haalbaarheidsstudie opgesteld door Tauw nv vindt u bij Publicaties.