Gent - Singel - Voormalige cokesfabriek

Waar is deze gassite gelegen?

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

Wat zijn de resultaten?

Wat is de timing?

Wie is wie?

Waar is deze gassite gelegen?

Deze gassite was gelegen in het Gentse havengebied ter hoogte van de Singel 31, tussen het Sifferdok en het Noorddok.

Welke activiteiten werden er vroeger op de gassite uitgevoerd?

Op het terrein was vroeger (ca. 1920-1980) een gas- en cokesfabriek gevestigd. Na stopzetting van de cokesfabriek hebben er tot 1996 andere activiteiten plaatsgevonden (gasdistributie, stockage lege gasflessen en personenwagens en onderhoud van vorkheftrucks) waarna het terrein, met uitzondering van een sociaal restaurant en een uitzendkantoor voor havenarbeiders, voor het grootste gedeelte braak kwam te liggen. De momenteel onderbenutte site bevindt zich midden in het Gentse havengebied en is voor het grootste gedeelte eigendom van het Havenbedrijf van Gent (North Sea Port).

Gent - Singel

Hoe pakt de OVAM deze gassite aan?

De exploitatie van de cokes- en gasfabriek heeft de bodem van het terrein ernstig verontreinigd.
In opdracht van de OVAM werd tussen 2000 en 2010 een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd om de bodemverontreinigingen in kaart te brengen.
Momenteel wordt een bodemsaneringsproject opgemaakt. Daarvoor werd in eerste instantie bijkomend onderzoek uitgevoerd naar de kernzones van de verontreinigingen.

Wat zijn de resultaten?

Tijdens de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek werden verschillende grond- en grondwaterverontreinigingen vastgesteld waarvoor sanering noodzakelijk is.

Het zwaartepunt van de bodemverontreiniging bevindt zich in de noordoostelijke hoek van het perceel waar zich vermoedelijk teerputten of teerstorten bevonden. De zones met teer vormen een blijvende bron van (grondwater)verontreiniging met minerale olie, BTEX en polyaromatische koolwaterstoffen (PAK). De restproducten van de voormalige gaszuiveringsprocessen hebben bodemverontreiniging met cyanides veroorzaakt. De grondwaterverontreiniging met cyanides heeft zich verspreid; zowel horizontaal, tot buiten de kadastrale grenzen van de site, als verticaal tot ca. 30 m onder maaiveld. De puinhoudende ophooglaag is verontreinigd met zware metalen en PAK. In het grondwater wordt verder een verhoogd gehalte aan ammonium en sulfaten vastgesteld, tevens reststoffen van de gaszuivering.

Op basis van bijkomend onderzoek in kader van het bodemsaneringsproject werden vier zones gedefinieerd waarin puur teerproduct aanwezig is of verwacht kan worden.

In het bodemsaneringsproject wordt naar de meest geschikte saneringstechniek gezocht om deze verontreinigingen aan te pakken.

Gezien het terrein gelegen is in een zone met veel gas- en hoogspanningsleidingen, wordt bij de uitwerking van mogelijke saneringstechnieken daarmee rekening gehouden. Voor een evenwicht tussen een maximaal haalbare verwijdering van de verontreinigingen en de vrijwaring van de aanwezige nutsleidingen, is een goede samenwerking met de nutsmaatschappijen noodzakelijk .

Bijkomend dient bij de opmaak van het bodemsaneringsproject en de sanering ook rekening gehouden te worden met de herontwikkeling van de site tot bedrijventerrein.

Wat is de timing?

De streefdatum voor het indienen van het bodemsaneringsproject is de eerste helft van 2020.

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Kathleen De Muer

 

Contact

Kathleen De Muer

ambtshalve@ovam.be

Dossiernummer: 06106-3