Bodemdecreet en Vlarebo

Op 27 oktober 2006 zag een nieuw wettelijk kader voor bodemsanering en bodembescherming in het Vlaamse gewest het licht: het Bodemdecreet. Daarbij kwam in december 2007 het vernieuwde uitvoeringsbesluit, het Vlarebo, het Vlaams Reglement rond bodemsanering en bodembescherming. Samen vervangen ze, sinds 1 juni 2008, de vroegere regelgeving, het 'Bodemsaneringsdecreet', en bouwen ze verder op dezelfde krachtlijnen. Alleen het deel over bodembescherming is nieuw.

Het Bodemdecreet bestaat uit twee belangrijke onderdelen. Het curatieve deel gaat over bodemsanering, en bouwt verder op de principes van de vorige regelingen. Het preventieve deel over bodembescherming vormt veeleer een kader met instrumenten voor een goed beschermingsbeleid. Het Bodemdecreet en het Vlarebo kennen een analoge opbouw; de hoofdstuknummers en titels zijn op elkaar afgestemd:

 • Titel I en II: Inleidende en algemene bepalingen, definities en doelstellingen
 • Titel III: Bodemsanering
  • Identificatie en inventarisatie van gronden
  • Erkenning als bodemsaneringsdeskundige
  • Verplichting tot beschrijvend bodemonderzoek en -sanering
  • Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek
  • Bodemsanering
  • Andere maatregelen : oa schadegevallen, risicobeheer
  • Vrijwillige uitvoering van onderzoeken, sanering of ander maatregelen
  • Overdrachten
  • Onteigening van gronden
  • Sluiting van een risico-inrichting
  • Faillissement en vereffening
  • Waterbodems
  • Het gebruik van uitgegraven bodem
  • Sites
  • Administratief beroep
  • Ambtshalve tussenkomst van de OVAM
  • Retributies
  • Bevoegdheden van de Vlaamse Regering
    
 • Titel IV : Bodembescherming
 • Titel V : Dwangmaatregelen, toezicht, strafbepalingen en verslag aan Vlaams Parlement
 • Titel VI : Overgangs-, opheffings- en inwerkingtredingsbepalingen