Bodemsaneringsdeskundigen geven procedures voor bodemonderzoek mee vorm

  • 10 september 2020

De wijziging van het Bodemdecreet in 2018 stond in het teken van het realiseren van de doelstelling 2036 voor het Vlaamse bodemsaneringsbeleid (de OVAM wil  tegen 2036 voor alle historische bodemverontreiniging de sanering opstarten). Een van de instrumenten om dat doel te bereiken is het responsabiliseren van de bodemsaneringsdeskundigen. In 2019 startte de OVAM daarom een proces van co-creatie met de bodemsaneringsdeskundigen. Het doel: de standaardprocedures herzien.

Meer verantwoordelijkheid
Om de kwaliteit van bodemonderzoeken en bodemsaneringen te waarborgen, voorziet de bodemwetgeving al sinds 1995 in de verplichte tussenkomst van erkende bodemsaneringsdeskundigen. Omdat de kwaliteit van de bodemonderzoeken de laatste jaren sterk toenam, was het niet langer noodzakelijk dat de OVAM elk bodemonderzoek aan een conformiteitsonderzoek onderwierp. Die regel werd in 2018 dan ook afgeschaft.

Op basis van het verslag van het bodemonderzoek neemt de OVAM wel nog altijd een beslissing over de aard en de ernst van de bodemverontreiniging. De volledige verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens en voor de conformiteit van de bodemonderzoeken met de standaardprocedures ligt echter bij de bodemsaneringsdeskundige.

Een logische volgende stap was om de bodemsaneringsdeskundigen te betrekken bij de opmaak van de standaardprocedures. Dat zijn de richtlijnen die ze moeten respecteren bij het uitoefenen van hun taken. De OVAM startte in 2019 met de herziening van de procedures voor de bodemonderzoeken, namelijk het oriënterend bodemonderzoek, het beschrijvend bodemonderzoek en het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek.

Heldere teksten
De co-creatie resulteerde in nieuwe procedures die op 1 september 2020 van kracht werden. Enkele belangrijke doelen die de OVAM samen met de deskundigen realiseerde:

  • de verantwoordelijkheden van de deskundige werden verduidelijkt door onderscheid te maken tussen bindende, richtinggevende en adviserende elementen en bijkomende duiding
  • de omvang van de procedures nam af (beide procedures zijn herleid tot de helft van het aantal pagina’s)
  • verwijzingen naar wetgeving zijn weggehaald
  • de teksten werden in een ‘heerlijk helder’-jasje gestoken en spreken de bodemsaneringsdeskundige nu rechtstreeks aan.