Circulaire economie belangrijk wapen in strijd tegen klimaatverandering

  • 14 juni 2018

Door de klimaatproblematiek aan dat hoge materiaalverbruik te koppelen, kunnen we ook nieuwe oplossingen voor dit probleem aanreiken.

Meer dan de helft van de broeikasgasemissies in verschillende landen kunnen gekoppeld worden aan materiaalgebruik. Het gaat daarbij slechts om een voorzichtige inschatting. Ook het residentiële energieverbruik hangt bijvoorbeeld deels af van de manier waarop we onze huizen bouwen en isoleren. Dat verbruik is dus ook gekoppeld aan materiaalgebruik.

 

grafiek Materialen: een grote bron van broeikasgassen

Er bestaat een duidelijk verband tussen broeikasgasuitstoot en materiaalverbruik: hoe meer materialen we consumeren, hoe meer het klimaat zal opwarmen. Een koolstofarme economie is daarom per definitie een materiaalarme economie, die het verbruik van primaire materialen tot een absoluut minimum herleidt. Een beleid dat focust op circulaire economie zal dus wezenlijk bijdragen aan de strijd tegen de klimaatverandering.

Circulaire strategieën (zoals circulair design, materiaal-efficiënte productie, hergebruik, herstel en recyclage) leiden dus niet alleen tot  minder materiaalverbruik, maar ook tot minder broeikasgasemissies. Bovendien is de circulaire economie veerkrachtig en robuust, doordat ze kringlopen sluit en materiaalwaarde maximaal probeert te behouden. Die robuustheid vormt een goed tegengewicht voor de drastische veranderingen die de klimaatverandering met zich meebrengt.

Om de bijdrage van de circulaire economie aan het klimaatbeleid zichtbaar te maken, stelde de OVAM een achtergrondrapport  samen met informatie uit eigen en externe studies. De zeven belangrijkste inzichten over circulaire economie en klimaat staan ook helder beschreven in een korte brochure.