Coördinator verpakkingen

Afdeling: Afval- en Materialenbeheer
Team: Team Lokaal Materialenbeheer
Niveau: Niveau A
Graad: Adjunct van de directeur
Contract: Onbepaalde duur
Standplaats: Mechelen

De OVAM rekent ook op u voor een proper milieu!

Wilt u meewerken aan minder afval, een zuivere bodem en de omslag naar een kringloopeconomie in Vlaanderen? Dan bent u bij de OVAM aan het juiste adres. De OVAM - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, gevestigd in de Stationsstraat in Mechelen, is een Vlaamse overheidsinstelling die continu op de bres staat voor een beter leefmilieu. Concreet staat zij in voor het voorbereiden en uitvoeren van het Vlaamse afvalstoffen-, materialen- en bodemsaneringsbeleid.

Kenmerken van de functie

Op 20 juni 2018 keurde de Vlaamse regering het verpakkingsplan 2.0 goed.  Om dit plan te implementeren is de OVAM op zoek naar een nieuwe collega.

Het beleid inzake verpakkingen wordt vormgegeven via het “Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval”. Dit Samenwerkingsakkoord is een interregionaal akkoord afgesloten tussen de drie gewesten. Het akkoord is van toepassing op alle verpakkingen die op de Belgische markt gebracht worden. De wetgeving wordt geconcretiseerd via de erkende organismen Fost Plus voor de huishoudelijk verpakkingen en Valipac voor de bedrijfsmatige verpakkingen. 

Een deel van acties uit het verpakkingsplan van de Vlaamse regering, zijn opgenomen in de nieuwe erkenning van Fost Plus. Maar daarnaast omvat het verpakkingsplan ook nog acties die de Vlaamse overheid verder zal uitrollen.

Samen met uw collega binnen het Team Lokaal Materialenbeheer en team Productketens werkt u aan het volgende takenpakket:

 • Algemene opvolging van het verpakkingsbeleid in Vlaanderen en het coördineren van verschillende initiatieven die lopen binnen de OVAM.
 • Verkennen en opzetten van een green deal met distributiesector/voedingssector rond verpakkingen. Verkennen van de mogelijkheden om tot een green deal met de sector te komen of het initiëren van concrete projecten met de distributiesector.
 • Hoe kan vanuit de distributie meer ingezet worden op minder verpakkingen, herbruikbare verpakkingen of terugname van verpakkingen? De green deal kan ook ingaan op gebruik van recycleerde verpakkingen voor huismerken. Daarnaast willen we ook richting consumenten bewustmaking creëren rond minder verpakkingen en meer herbruikbare verpakkingen.
 • Formuleren en opvolgen van voorstellen rond de aanpak van out-of home gebruik van verpakkingen. In het verpakkingsplan krijgt de out of home consumptie veel aandacht. Via de erkenning van Fost plus worden hier ook ambitieuze doelstellingen opgelegd. Om deze doelstellingen te halen, dient Fost Plus een actieplan op te stellen voor 30 juni 2019.  Recente acties van dienst Handhaving tonen aan dat veel bedrijfsrestafval dat naar verbranding gaat nog honderden PMD-stuks bevat per 10m³. In het kader van de doelstelling – 15 % bedrijfsrestafval is selectieve inzameling bij bedrijven een belangrijk beleidspunt. U  zal mee focussen op acties die nodig zijn om bij bedrijven meer verpakkingen selectief in te zamelen. 
 • Ook voor de andere out-of home consumptie is er nog veel verbetermarge. U onderzoekt hoe op openbare plaatsen selectieve inzameling van verpakkingen kan bevorderd worden en ongewenst gedrag kan vermeden worden. Daarnaast kunnen ook ongewenste verpakkingen aan de oorsprong liggen van ongewenst gedrag zoals zwerfvuil en niet correcte sortering. De sorteerboodschap p+md bevat momenteel enkel verpakkingen. U doet onderzoek naar de wenselijkheid om hier niet verpakkingen in op te nemen.

Profiel

Wij zoeken een leergierige en enthousiaste collega die interesse heeft in de kerntaken van de OVAM.

Bovendien zoeken we een collega die communicatief en samenwerkingsgericht is en vrij snel zelfstandig en resultaatsgericht werkt. U kan projectmatig werken en een project zelfstandig tot een goed einde brengen. U bent klantgericht en neemt initiatieven. U werkt gestructureerd en kan goed plannen.

U bent flexibel om u te verplaatsen in geheel Vlaanderen. De standplaats van de OVAM is Mechelen.

Toelatingsvoorwaarden

Om toegang te krijgen tot een functie bij de Vlaamse overheid moeten kandidaten voldoen aan een aantal algemene toelatingsvoorwaarden:

 • uittreksel uit het strafregister voorleggen;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn om de functie uit te oefenen (enkel voor bepaalde doelgroepen en functies met een bepaald risico).

Deelnemingsvoorwaarden

 •  U bent ten minste in het bezit van een diploma dat toegang verleent tot niveau A (meer info: zie https://overheid.vlaanderen.be/Bijlage02), zoals bepaald in het Vlaamse personeelsstatuut. Interne kandidaten van OVAM die reeds tot niveau A behoren worden eveneens toegelaten tot deze selectie.
 • Als u een buitenlands diploma bezit, moet u de erkenning van gelijkwaardigheid aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: www.naricvlaanderen.be/.

 • Als u uw diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet u een taalexamen afleggen bij Selor (www.selor.be/nl/procedures/taaltesten/) om uw kennis van het Nederlands te bewijzen.

Kandidaten die niet aan de toelatingsvoorwaarden en de deelnemingsvoorwaarden voldoen, worden uitgesloten van deelname aan de voorselectie en het functiespecifieke onderdeel van de selectie. Zij worden daarvan op de hoogte gebracht.

Als de vacature-invulling via de procedure van herplaatsing niet mogelijk is, gebeurt de invulling ervan via aanwerving vanuit de externe arbeidsmarkt.

Functievereisten

 • Kennis en/of ervaring in de sector van de verpakkingen is een pluspunt.
 • Kennis van duurzaam afvalbeleid is een pluspunt.
 • U beschikt over een rijbewijs – type B en bent bereid tot verplaatsingen in heel Vlaanderen.
 • U heeft kennis van en ervaring met volgende software, nodig om uw taken vlot te kunnen uitvoeren: Windows 7; het Microsoft office.

Omschrijving van de belangrijkste gedragscompetenties

De 4 waarden die voor de OVAM belangrijk zijn: daadkracht, openheid, wendbaarheid en vertrouwen, passen bij u.

Volgende gedragscompetenties vinden wij belangrijk voor deze functie.

 • Verantwoordelijkheid nemen: handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie (niveau 2).
 • Communiceren: informatie en ideeën schriftelijk en/of mondeling begrijpelijk overbrengen (niveau 2).
 • Inleving: alert zijn op gevoelens en behoeften van anderen en daar adequaat op reageren (niveau 2).
 • Netwerken: ontwikkelen en bestendigen van professionele relaties, allianties en coalities en die aanwenden om informatie, steun en medewerking te verkrijgen (niveau 2).
 • Analyseren: een probleem duiden in zijn verbanden en op een efficiënte wijze op zoek gaan naar aanvullende relevante informatie (niveau 2).
 • Klantgerichtheid: wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren (niveau 2).

Bijkomende informatie over de gedragscompetenties bij de Vlaamse overheid kan u op volgende website vinden: www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/competentiewoordenboek-vlaamse-overheid

Selectieprocedure: timing onder voorbehoud

De selectieprocedure omvat verschillende selectiestappen. Na elke eliminerende selectiestap worden de niet geselecteerde kandidaten op de hoogte gebracht van het resultaat. De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor de volgende selectiestap. De opgegeven termijn voor de selectieprocedure zijn richtinggevend.

 1. CV-screening en voorselectie op basis van de kandidaatstelling – eliminerend – vindt plaats in week 28. De best gerangschikte kandidaten gaan door naar de volgende selectie-stap.
 2. Voorafgaand aan het jurygesprek vullen de geselecteerde kandidaten een persoonlijkheidsvragenlijst in. Het jurygesprek omvat een functie specifieke screening en zelfbeschrijving van sterktes en zwakten, aangevuld met een praktijkcase. Het gesprek gebeurt in aanwezigheid van de teamverantwoordelijke Team Lokaal Materialenbeheer, ev. een interne specialist, een OVAM HR-medewerker en de externe selectiespecialist(en). Het gesprek vindt plaats in week 29. De jury formuleert een advies aan de administrateur-generaal over de geschiktheid van de kandidaten. Deze stap is eliminerend.
 3. Een extra selectiestap kan worden voorzien indien nodig voor deze selectie. Dit kan bestaan uit een diepte-interview al dan niet met een bijkomende case. Deze selectiestap gebeurt door de externe selectiespecialist(en) en/of een OVAM-medewerker(s). Deze stap is eliminerend.
 4. De administrateur-generaal, mevr. Henny De Baets, beslist na advies, wie als beste kandidaat geselecteerd wordt. Voorafgaand aan deze beslissing kan een bijkomend gesprek met de administrateur-generaal plaatsvinden.

Alle kandidaten krijgen een schriftelijk antwoord over het resultaat.

De kandidaten kunnen over elke fase mondelinge feedback vragen binnen een termijn van dertig dagen.

Ons aanbod

 • Een leerrijke en boeiende werkervaring met een maatschappelijk zinvolle opdracht.
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een verloning van (A111, geen ervaring) 3.204,70 euro bruto/maand. Relevante ervaring kan worden gehonoreerd volgens de geldende wetgeving. Ervaring uit de overheidssector wordt volledig gevalideerd. Andere relevante ervaring kan meegenomen worden. Voor de berekening van uw salaris kan u terecht op de salarissimulator van de Vlaamse Overheid. U vindt deze terug via volgende link: www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werken-bij-de-vlaamse-overheid/salarissimulator.
 • Een aantrekkelijke vakantieregeling, glijdende werktijden, maaltijdcheques, een gratis hospitalisatieverzekering, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, tewerkstelling in de onmiddellijke nabijheid van het station te Mechelen.
 • De OVAM zet zich actief in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, gender, geaardheid, handicap/chronische ziekte of afkomst.
 • Volgende kandidaten kunnen deelnemen onder voorbehoud: kandidaten die beschikken over een buitenlands diploma dat nog niet gelijkwaardig is verklaard en kandidaten die nog niet voldoen aan de vereisten inzake de taalwetgeving inzake kennis van het Nederlands. Wie dus nog geen taaltest Nederlands heeft afgelegd bij Selor kan al wel deelnemen aan de selectieronde(s). Aan deze voorwaarden moet echter wel voldaan worden voor de effectieve indiensttreding.
 • Hebt u een arbeidshandicap; gelieve aan te geven bij uw sollicitatie of u nood hebt aan specifieke aanpassingen voor de sollicitatie.

Solliciteren

Bent u geïnteresseerd? Solliciteren kan tot uiterlijk 5 juli 2019 - 12 u 's middags. Om te solliciteren vult u de online vragenlijst in. Bij deze vragenlijst stuurt u als bijlage een cv met overzicht van uw loopbaan/ervaring en een kopie van uw diploma.

De OVAM respecteert de persoonlijke levenssfeer van de sollicitanten. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden enkel gebruikt in het kader van uw sollicitatie. Uw gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, mogelijke uitzondering zijn externe selectiekantoren die soms bepaalde delen (bijv. assessment centers) of de volledige selectieprocedure begeleiden. U heeft op elk moment het recht om uw persoonsgegevens in te kijken en zo nodig te laten verbeteren of verwijderen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie, arbeidsvoorwaarden en de selectieprocedure kan u contact opnemen met Fatna El Khanf (tel: 015 284 183, email: wervingen@ovam.be).

Solliciteren

Klik hier om door te gaan naar het sollicitatieformulier