CORONA-IMPACT

Veelgestelde vragen

Onderwerpen voor burgers, overheden, bedrijven en bodemgerelateerde vragen en antwoorden

Burgers 

Wat moet ik met mijn corona-afval doen (mondmaskers, plastic handschoenen, papieren zakdoekjes, zelftests)?

Mogen verenigingen opnieuw papier en karton inzamelen? 

Moet ik nog sorteren? 

Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij het aanbieden van mijn afval? 

Wat doe ik met de lege verpakking van mijn handgel?

Wat met medisch afval bij thuiszorg?

Mag een consument met eigen verpakkingen (vb. potjes) naar de winkel?  Kunnen er nog levensmiddelen in bulk verkocht worden?

Kunnen we nog herbruikbare bekers gebruiken?

Overheden

Gewijzigde inzameling van huishoudelijk afval door coronamaatregelen

Wat is prioriteit bij de inzameling? 

Bedrijven

Wat met afval van geneeskundige praktijken (woonzorgcentra, artsenpraktijken, triagecentra...)?

Hoe sorteer ik afval van mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen in mijn bedrijf (niet-medische sector)?

Wat met grensoverschrijdende afvaltransporten? 

Wat met de verplichting voor chauffeurs van afvaltransporten om identificatieformulieren te laten tekenen bij de klanten? Dit vergt directe contacten en genereert dus ook risico's op besmetting?

Bodem - Algemeen

Kan mijn bodemattest en bijhorend bodemonderzoek sneller afgehandeld worden?

Bodem - Uitvoering veldwerk en sanering

Ons bedrijf heeft de productie stopgezet of minimale bezetting voorzien omwille van het niet kunnen hanteren van social distancing. We laten dus ook geen externe onderaannemers toe voor het uitvoeren van veldwerk.

Ons bedrijf heeft de productie stopgezet omwille van het niet kunnen hanteren van social distancing dus laten we ook geen externe onderaannemers toe voor het uitvoeren van de sanering.

Ons bedrijf heeft de beslissing genomen enkel onderaannemers toe te laten die essentieel zijn voor de productie. Het uitvoeren van veldwerk of het nemen van stalen in het kader van bodemsanering wordt bijgevolg niet toegelaten.

De productie in ons bedrijf is volledig stilgelegd omwille van Corona-maatregelen. Er is bijgevolg enkel een minimale bezetting. Mag de bodemsanering stilgelegd worden?

Welke regels moet ik als opdrachtgever volgen wanneer ik een bodemdeskundige wens toe te laten op mijn terrein?  Welke regels moet ik als bodemdeskundige naleven indien ik op een terrein de nodige vaststellingen wens te doen?

De klant wil dat de sanering op een lager pitje wordt gezet? Kan dat zomaar? Wat zijn de gevolgen?

De klant wil de opstart van de sanering volledig uitstellen. Kan dat zomaar?

 

Burgers

 

Wat moet ik met mijn corona-afval doen (mondmaskers, plastic handschoenen, papieren zakdoekjes, zelftests)?

Dit is huisvuil en hoort in uw huisvuilzak.
Voor de veiligheid van de inzamelaars neemt u volgende voorzorgen.

Terug naar overzicht >>
 

Moet ik nog sorteren?

Ja. De sorteerboodschap en verwerking van de verschillende stromen wijzigt niet. Het is belangrijk om de selectieve inzameling te kunnen vrijwaren. Al het huishoudelijk en bedrijfsafval afvoeren via het restafval zou ervoor zorgen dat we snel een tekort aan verbrandingscapaciteit krijgen en mogelijk ook problemen bij de op- en overslag van restafval.
Mocht er in uw gemeente toch een tijdelijke onderbreking zijn van de huis-aan-huis-ophaling van bepaalde selectieve stromen, zoals papier en karton of pmd, vragen we u dit afval tijdelijk thuis op te slaan.

Terug naar overzicht >>

 

Mogen verenigingen opnieuw papier en karton inzamelen?

De huis-aan-huisophaling van papier en karton door verenigingen is sinds 14 december opnieuw mogelijk, hou wel rekening met de geldende coronamaatregelen van het moment en met de beschermingsmaatregelen hieronder:

 • Bewaar altijd anderhalve meter afstand, zowel van elkaar als van andere burgers.
 • Hou de groep bewust klein, idealiter ben je met een groep van max. 4 personen aan het werk op eenzelfde locatie. Dit geldt ook voor de centrale locatie.
 • Enkel de chauffeur zit in de wagen, tenzij eventueel leden van eenzelfde bubbel. Andere vrijwilligers volgen best te voet of met de fiets en bewaren de nodige afstand van elkaar.
 • Ieder krijgt een vaste rol: er wordt niet gewisseld en men blijft altijd werken in eenzelfde team.
 • Maak afspraken zodat de verschillende teams die het papier en karton inzamelen telkens apart op de centrale inzamelplaats aankomen. Er mag nooit meer dan 1 team tegelijk aanwezig zijn.
 • Zorg dat er altijd één iemand aanwezig is op de centrale plaats om te voorkomen dat inwoners zelf hun papier ter plaatse brengen bij de inzamelcontainer.
 • Was en ontsmet regelmatig de handen.
 • Elke vereniging duidt een verantwoordelijke aan die:
 • toeziet op het volgen van de hierboven vermelde maatregelen;
 • op voorhand gekend is bij zowel gemeente, vereniging als bij de intercommunale;
 • altijd aanspreekpunt is van de desbetreffende vereniging.

Enkel huis-aan-huisophaling door vrijwilligers die alle maatregelen volgen, is toegestaan.

De gemeente die de ophaling toestaat, ziet er ook op toe dat alle maatregelen worden gevolgd. De controle gebeurt ofwel door een gemeentelijke ambtenaar, ofwel door de wijkagent.

Terug naar overzicht >>

 


Welke voorzorgsmaatregelen moet ik nemen bij het aanbieden van mijn afval?

Het is erg onwaarschijnlijk om bij de inzameling van het afval besmet te geraken. Daarvoor zou rechtstreeks contact met het besmette oppervlak van het afval noodzakelijk zijn. Niettemin vragen we toch aan burgers en bedrijven om volgende voorzorgsmaatregelen te nemen. Zo kunnen de inzamelaars in alle veiligheid hun werk verderzetten :

 • Indien de inzameling gebeurt via afvalzakken: sluit de zakken volledig af, zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is. Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan oppakken.
 • Indien het huisvuil in een container wordt opgehaald: steek het zoveel mogelijk eerst in een zak vooraleer het in de container te deponeren. Indien u bij de gft/OBA inzameling een zak gebruikt, moet die wel composteerbaar zijn (zak met ‘OK compost’-logo of kiemplantlogo) of van papier zijn. Sluit ook steeds het deksel van de afvalcontainer.  
 • Bied het papier en karton aan in een gesloten doos of afvalcontainer met het deksel dicht.  
 • Bied papieren tissues niet aan via het papier en karton, dit is huisvuil.  
 • Besmette mensen vragen we om hun tissues nog eens in een apart zakje te verpakken om alle mogelijke risico’s op besmetting te vermijden.

Terug naar overzicht >>
 


Wat doe ik met de lege verpakking van mijn handgel?

Lege verpakkingen van ontsmettingsalcohol en de meeste andere vloeibare zepen en reinigingsmiddelen horen bij het pmd.

Als de verpakking van het vloeibaar ontsmettings- of reinigingsmiddel een kindveilige sluiting heeft of als er het symbool ‘doodshoofd’ of ‘lange termijn gezondheidsgevaarlijk’ op staat hoort het bij het klein gevaarlijk afval (kga). Deze sorteerrichtlijn geldt zowel voor burgers als voor bedrijven.

Terug naar overzicht >>
 

Wat met medisch afval bij thuiszorg?

Afvalstoffen die ontstaan bij de professionele verzorging van patiënten thuis met aangetoonde of vermoedelijke besmetting met COVID-19, mogen worden aangeboden met het huisvuil van de patiënt. De thuisverpleegkundige dient het afval dat ontstaat bij de verzorging, in een aparte plastic zak op te bergen en deze zak goed af te sluiten. De patiënt biedt dit afval aan via de huisvuilzak of -container. Hetzelfde geldt indien niet-geschoolde personen zoals familieleden of de patiënt zelf bepaalde zorghandelingen uitvoeren. Naalden en overige scherpe voorwerpen neemt de thuisverpleegkundige mee in een naaldcontainer, of worden door de patiënt opgeborgen in een naaldcontainer. De patiënt kan met deze naaldcontainer terecht op het recyclagepark, waar hij/zij gratis een nieuwe naaldcontainer ontvangt. Verder gelden deze algemene voorzorgsmaatregelen bij het aanbieden van afval.

Terug naar overzicht >>

 

Mag een consument met eigen verpakkingen (vb. potjes) naar de winkel? Kunnen levensmiddelen in bulk worden verkocht?

Voor uw vragen in verband met verpakkingen en voedsel, kunt u terecht op de website van het FAVV

Terug naar overzicht >>
 

Kunnen we nog herbruikbare bekers gebruiken?

FAQ COVID-19 en duurzame events

Coronavirus COVID-19 heeft geen invloed op het normale gebruik van herbruikbare bekers. Voor zowel bekers die door externe firma's worden gereinigd als bekers die ter plaatse worden afgewassen blijven dezelfde regels gelden.
Bekers die extern worden afgewassen worden gereinigd in (industriële) wasstraten die de voorschriften rond voedselveiligheid respecteren. Wanneer bekers ter plaatse worden afgewassen moet zoals gewoonlijk de hygiëne gegarandeerd worden door het gebruik van drinkbaar water, geschikte detergenten en een reine werkplek.

Terug naar overzicht >>
 

Mogen particuliere zwerfvuilacties nog doorgaan?  Mag ik zwerfvuil oprapen tijdens het wandelen?

Zwerfvuil oprapen is toegestaan. Er blijven wel een aantal voorwaarden en persoonlijke preventiemaatregelen:

 • Maak vooraf goede afspraken met uw lokaal bestuur over wat er met het ingezamelde afval moet gebeuren
 • Raap enkel op wat u zelf kunt dragen.
 • Raap niets op met onbeschermde handen. Gebruik een grijper en/of draag steeds rubberen of latex handschoenen.
 • Houdt uw handschoenen zoveel mogelijk aan
 • Raak uw gezicht niet aan
 • Was uw handen regelmatig en grondig
 • Neem alcoholgel mee wanneer u tijdens de actie uw handen niet kunt wassen
 • Hou altijd voldoende afstand van andere mensen (1,5 meter).
 • Snuit je neus in papieren zakdoekjes en gooi die meteen na gebruik weg (in de vuilnisbak, uiteraard)
 • Indien u geen zakdoekjes heeft, hoest of nies in uw elleboog.
 • Voelt u zich ziek? Blijf dan thuis.

Terug naar overzicht >>

 

Overheden

Gewijzigde inzameling van huishoudelijk afval door coronamaatregelen

De maatregelen die de overheid treft om de verspreiding van het coronavirus in te perken, hebben ook gevolgen voor de inzameling van huishoudelijk afval in Vlaanderen. De recyclageparken zijn open en de huis-aan-huisinzameling van alle afvalstromen blijft gegarandeerd. Indien er toch tijdelijk een personeelstekort zou ontstaan, wordt er voorrang gegeven aan de ophaling van huisvuil en gft, daarna volgt pmd.
Afvalstraatjes, ondergrondse containers en glasbollen worden op regelmatige basis geledigd. Zo vermijden we dat burgers op deze plekken extra afval naast de recipiënten deponeren, waardoor er onhygiënische situaties kunnen ontstaan.

Terug naar overzicht >>
 

Wat is prioriteit bij de inzameling?

De huis-aan-huisinzameling van alle afvalstromen blijft momenteel gegarandeerd.

Indien er op termijn een personeelstekort zou ontstaan bij de privaatrechtelijke of publieke afvalinzamelaars, wordt er voorrang gegeven aan de ophaling van huisvuil en gft/OBA, vervolgens aan PMD. De inzameling van papier en karton, , grofvuil, snoeihout, etc kan dan tijdelijk stopgezet worden.  

Hierbij kunnen de lokale besturen een lokale beoordeling maken waarbij ze prioriteit geven aan dichtbebouwde zones boven landelijke zones, omdat er veel minder stapelruimte is in dichtbebouwde zones.

Stromen waarvan de inzameling tijdelijk wordt stopgezet, moeten de burgers en bedrijven maximaal thuis of in het bedrijf opslaan en niet meegeven met het restafval, zodat er daar geen capaciteitsproblemen ontstaan.                           

Ook afvalstraatjes, ondergrondse containers en glasbollen worden op regelmatige basis geledigd. Zo vermijden we dat burgers op deze plekken extra afval naast de recipiënten deponeren, waardoor er onhygiënische situaties kunnen ontstaan.

Slechts in uitzonderlijke gevallen waarbij zelfs de minimale dienstverlening van de huis-aan-huisophaling van restafval en gft/OBA-afval niet meer haalbaar is, kunnen restafval en gft/OBA in dezelfde ronde worden ingezameld en afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie

Terug naar overzicht >>
 

Bedrijven


Wat met afval van geneeskundige praktijken (woonzorgcentra, artsenpraktijken, triagecentra...)?

1.  De geneeskundige praktijken mogen de volgende afvalstoffen van de behandeling van COVID-19-patiënten steeds laten inzamelen, afvoeren en verwerken als niet-risicohoudende afvalstoffen (NRMA):

 • niet besmeurde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’)s zoals handschoenen, maskers, schorten, mutsen;
 • voedselresten;
 • wegwerpgordijnen;
 • papier en karton, incl. kranten en tijdschriften van patiënten;
 • allerlei verpakkingsmaterialen;
 • incontinentiemateriaal;
 • lege urinezakken (inhoud ledigen en afvoeren via de riolering)

Deze afvalstoffen kunnen praktijken dus laten afvoeren via de huishoudelijke ronde of de bedrijfsafvalronde.  Indien u het afval in een container laat ophalen, moet u het afval zoveel mogelijk eerst in een zak steken en dan in de container deponeren.  Afvalzakken moet u volledig afsluiten zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is.  Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan oppakken.

2.  De geneeskundige praktijken mogen de volgende afvalstoffen van de behandeling van COVID-19-patiënten – enkel na een periode van 72 u in afzondering in de recipiënten voor afvoer - laten inzamelen, afvoeren en verwerken als niet-risicohoudende afvalstoffen (NRMA):      

 • verzorgingsmateriaal zoals verbanden, tissues, onderleggers, … ook indien deze met kleine hoeveelheden geabsorbeerde lichaamsvochten, bloed of derivaten vervuild zouden zijn;
 • wegwerplinnen, ook indien deze met kleine hoeveelheden geabsorbeerde lichaamsvochten, bloed of derivaten vervuild zouden zijn.

De meeste artsenpraktijken en kleine triagecentra kunnen moeilijk een quarantaine van de afvalstoffen voor 72 uur organiseren. Daarom voeren zij het besmeurde verzorgingsmateriaal van de COVID-19-patiënten af als risicohoudend medisch afval/RMA (via gele tonnen of ander goedgekeurd recipiënt).  

De OVAM volgt bijgevolg ook voor geneeskundige praktijken het advies van dr. Van Ranst volledig.  

Alle inzamelscenario’s die hier volledig aan tegemoet komen kunnen dus aanvaard worden. We vragen de geneeskundige praktijken hierover duidelijke afspraken te maken met hun inzamelaar.

Vast NRMA van geneeskundige praktijken mag u samen met de gemengde bedrijfsafvalstoffen laten inzamelen. Kleine hoeveelheden kunnen meegegeven worden met de gemeentelijke huisvuilinzameling. Indien u het afval in een container laat ophalen, moet u het afval zoveel mogelijk eerst in een zak steken, vooraleer het in de container te deponeren. Afvalzakken moeten volledig afgesloten worden zodat er geen openingen zijn in de zak en er geen afval uit de zak steekt of contact met het afval mogelijk is. Voorzie bij het dichtknopen van de zak een goede handgreep, zodat de ophaler de zak gemakkelijk kan oppakken
Deze maatregel is ook van toepassing op patiënten met een vermoeden van besmetting.

Meer algemene info

Terug naar overzicht >>
 

Hoe sorteer ik afval van mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen in mijn bedrijf (niet-medische sector)?

Afval van mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen bij bedrijven buiten de medische of zorgsector hoort thuis bij het restafval.
Doet u het afval in een container? Gooi het er dan niet los in, maar stop het eerst in een goed afgesloten afvalzak zodat het afval er niet kan uitvallen.
Gaat het afval in een restafvalzak? Maak dan bij het sluiten van de zak een goede handgreep. Dan kan de ophaler de zak makkelijk oppakken.

Terug naar overzicht >>
 

Wat met grensoverschrijdende afvaltransporten?

De maatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, hebben geen invloed op afvaltransporten. Grensoverschrijdend professioneel transport blijft toegestaan. In andere landen is een verbod wel mogelijk. Volg daarom ook de informatie van de overheden van die landen.

De overheden van andere landen kunnen maatregelen nemen die het sluiten van bedrijven in hun land verplicht.

Stem dus af met uw verwerker of de afvoer van afval verder kan gaan.

Voor actuele informatie >>

 

Terug naar overzicht >>
 

Wat met de verplichting voor chauffeurs van afvaltransporten om identificatieformulieren te laten tekenen bij de klanten? Dit vergt directe contacten en genereert dus ook risico's op besmetting?

De OVAM heeft begrip voor de bezorgdheid van de sector. Het is van belang dat het inzamelen en transporteren van afval kan worden verder gezet op een veilige manier, zowel voor de bevolking in het algemeen als voor de betrokken werknemers in de sector in het bijzonder.
De OVAM is, na overleg met de afdeling Handhaving, akkoord om persoonlijke contacten in het kader van afvaltransporten te minimaliseren.

De handtekening van de bestemmeling op de identificatieformulieren is vanaf 17 juli 2020 opnieuw verplicht. Zolang de afstandsregels gelden die de federale overheid heeft opgelegd, mag de ondertekening echter ook digitaal gebeuren.

De traceerbaarheid van de afvalstoffen moet steeds gegarandeerd blijven, dit kan door documenten digitaal ter beschikking te stellen aan klanten en bestemmelingen van de IHM.

Terug naar overzicht >>
 

Bodem- algemeen


Kan mijn bodemattest en bijhorend bodemonderzoek sneller afgehandeld worden?

De versoepeling van de coronamaatregelen zorgen ervoor dat er een significante stijging is van het aantal bodemattestaanvragen en ingediende bodemonderzoeken.
De verwerking hiervan neemt dan ook extra tijd in beslag.

Hou er rekening mee dat een niet-dossiergebonden bodemattest binnen de 14 kalenderdagen moet afgeleverd worden. Doet u de aanvraag via het webloket, dan heeft u het bodemattest al de volgende dag.
Voor een dossiergebonden bodemattest is de aflevertermijn 60 kalenderdagen. Hou rekening met deze termijn. De OVAM streeft ernaar om deze termijn zo kort mogelijk te houden

TIP:

 • Vraag uw bodemattest tijdig aan.
 • Zorg ervoor dat de aanvraag volledig is en dat er voldoende provisie op de lopende rekening aanwezig is.
 • Zorg dat de meest dringende aanvragen als  eerste worden aangevraagd.
 • Doe een aparte aanvraag voor de niet-dossiergebonden en een andere voor de dossiergebonden.
 • Zorg ervoor dat de bodemdeskundige op de hoogte is van de dringendheid van het bodemonderzoek.
 • Bezorg tijdig het bodemonderzoek via de bodemdeskundige.
 • Zorg dat het bodemonderzoek volledig is.
 • Informeer uw opdrachtgever dat voor het afleveren van dossiergebonden bodemattestaanvragen, eerst het bodemonderzoek moet beoordeeld worden.
 • Geef als bodemsaneringsdeskundige een realistische timing door aan uw opdrachtgever.
 • Contacteer de dossierbehandelaars enkel voor zeer dringende vragen. Zo kunnen zij zich maximaal focussen op een snelle afhandeling van uw aanvragen en bodemonderzoeken. Weet ook dat we de aanvragen in chronologische volgorde behandelen.

Terug naar overzicht >
 

Bodem - Uitvoering veldwerk en sanering

Kan veldwerk in het kader van bodemonderzoek of monitoring toegelaten worden tijdens de specifieke corona-maatregelen?

Ja, het meeste veldwerk kan doorgaan tijdens de maatregelen mits rekening gehouden wordt met de voorschriften rond 'social distancing' en indien nodig PBM (vb aan portier). Het is aan de veldwerkers die in opdracht van de erkend bodemsaneringsdeskundige werken om per locatie en per uit te voeren veldwerktaak te evalueren of de vooropgestelde maatregelen van social distancing toegepast kunnen worden. 
Voorbeelden van veldwerk waar social distancing makkelijk kan toegepast worden:

 • manuele boringen: individuele uitvoering mogelijk;
 • grondwaterstaalnames worden individueel uitgevoerd;
 • staalnames van influent en effluent van in-situ saneringen;
 • uitvoeren van binnen- en buitenluchtmetingen;
 • machinale boringen (afhankelijk van type boringen).

De locaties waar veldwerk uitgevoerd worden, kunnen indien nodig ook afgebakend worden zodat de zone van 1,5 meter kan gerespecteerd worden tussen veldwerkers en werknemers van het bedrijf of bewoners ... De verplaatsing van de veldwerker naar de locatie kan in afzonderlijke wagens gebeuren.

Terug naar overzicht >
 

Ons bedrijf heeft de productie stopgezet of minimale bezetting voorzien omwille van het niet kunnen hanteren van social distancing. We laten dus ook geen externe onderaannemers toe voor het uitvoeren van veldwerk.

Als er minder productie-activiteiten zijn, kan er mogelijk gemakkelijker veldwerk uitgevoerd worden en kan de social distance regel eenvoudig gerespecteerd worden (tussen veldwerker en werknemers).
Locaties waar de productie nu stilligt zijn nu mogelijk ook makkelijker toegankelijk voor het uitvoeren van boringen of peilbuizen.

Terug naar overzicht >
 

Ons bedrijf heeft de productie stopgezet omwille van het niet kunnen hanteren van social distancing dus laten we ook geen externe onderaannemers toe voor het uitvoeren van de sanering.

De uitvoering van bodemsanering en de opvolging ervan is vergund via de conformiteit van het bodemsaneringsproject. Het is dus belangrijk dat de bodemsanering opgevolgd wordt volgens deze vergunning om ontoelaatbare emissies naar andere milieucompartimenten te vermijden. De opvolging van een bodemsanering kan niet zomaar stop gezet worden.

Terug naar overzicht >
 

Ons bedrijf heeft de beslissing genomen enkel onderaannemers toe te laten die essentieel zijn voor de productie. Het uitvoeren van veldwerk of het nemen van stalen in het kader van bodemsanering wordt bijgevolg niet toegelaten.

De uitvoering van bodemonderzoeken en saneringen is opgenomen in de lijst van essentiële activiteiten. Het is dus belangrijk dat deze werkzaamheden verder gezet worden mits het in acht nemen van de opgelegde social distancing maatregelen. De uitvoering van een bodemsanering en de opvolging ervan is vergund via de conformiteit van het bodemsaneringsproject. Daarom is het belangrijk dat de bodemsanering opgevolgd wordt volgens deze vergunning om ontoelaatbare emissies naar andere milieucompartimenten te vermijden. De opvolging van een bodemsanering kan niet zomaar stop gezet worden.

Terug naar overzicht >
 

De productie in ons bedrijf is volledig stilgelegd omwille van corona-maatregelen. Er is bijgevolg enkel een minimale bezetting. Mag de bodemsanering stilgelegd worden?

Een in werking zijnde bodemsanering kan niet zomaar stopgezet worden. Hiervoor zijn verschillende redenen:

 • Juridisch: de sanering wordt uitgevoerd volgens het bodemsaneringsproject en bijhorende conformiteitsattest (= vergunning voor uitvoering) ;
 • Veiligheid: afhankelijk van het type sanering, moeten aanvullende veiligheidsmaatregelen genomen  worden zoals bijvoorbeeld 
  • extra reiniging van leidingwerk, injectiepputten, pompputten, waterzuivering, actief kool… zodat verontreiniging niet in het leidingwerk, de pompputten … terecht komt of gedurende langere tijd stilstaat en voor ongecontroleerde emissie zorgt; 
  • in geval van ontgraving moet de ontgravingsput zorgvuldig omheind worden en afgedekt worden zodat geen emissie van verontreiniging naar de lucht plaats vindt tijdens het stilliggen van de werf;
  • wanneer er 'bemaald' wordt (grondwateronttrekking) kan het stopzetten van de bemaling een negatief effect hebben op de stabiliteit van de ontgravingsput. 
 • Kosten: het stilleggen van een sanering kan er bijvoorbeeld toe leiden dat pompen , injectieputten, onttrekkingsfilters, waterzuiveringssystemen …dichtslibben. Bij lange tijd stilliggen en een heropstart van deze systemen zal bijkomende reiniging noodzakelijk zijn wat een extra kost betekent voor de sanering
 • Milieuhygiënisch: het stilleggen van een sanering of het onvoldoende opvolgen van een sanering kan ertoe leiden dat verontreiniging zich verder verspreidt en/of verspreidt naar ander milieucompartimenten (bijvoorbeeld ongecontroleerde lozingen van effluenten, uitdamping naar de luchtfase …)

Terug naar overzicht >
 

Welke regels moet ik als opdrachtgever volgen wanneer ik een bodemdeskundige wens toe te laten op mijn terrein?
Welke regels moet ik als bodemdeskundige naleven indien ik op een terrein de nodige vaststellingen wens te doen?

Om de ondernemingen bij te staan om hun economische activiteiten uit te oefenen, hebben de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, de Beleidscel van de Minister van Werk en experten van de FOD Werkgelegenheid in een overleg een generieke gids uitgewerkt.
Deze gids reikt een kader met maatregelen aan die op maat kunnen worden ingekleurd door de sectoren en door elke werkgever.
Daarnaast is het ook mogelijk dat er sectorgidsen of protocollen werden opgesteld.

De generieke gids en de sectoren waarvoor een sectorgids of protocol werd opgesteld  >>

Terug naar overzicht >
 

De klant wil dat de sanering op een lager pitje wordt gezet? Kan dat zomaar? Wat zijn de gevolgen?

De klant moet in overleg met zijn erkend bodemsaneringsdeskundige een grondige evaluatie maken van de gevolgen:

 • toename van verontreinigingspluim kan leiden tot extra kosten
 • mogelijk extra kosten voor stopzetten en heropstarten van sanering
 • mogelijke extra kosten voor langere tijdsduur van saneringsinstallatie
 • ongecontroleerde emissie naar andere milieucompartimenten

Terug naar overzicht >
 

De klant wil de opstart van de sanering volledig uitstellen. Kan dat zomaar?

Het uitvoeren van bodemsanering en de opvolging ervan is vergund via de conformiteit van het bodemsaneringsproject. Hierin is eveneens een tijdslijn opgenomen die gevolgd moet worden. Het kan juist voordelig zijn om de sanering (zeker installatiewerken) uit te voeren als er minder productie-activiteiten op de site zijn als gevolg van de coronamaatregelen. Uiteraard moeten algemeen geldende maatregelen gehandhaafd worden bij de uitvoering van de werken.

Terug naar overzicht >

 

OVAM garandeert dienstverlening

De dienstverlening van de OVAM blijft de komende weken gegarandeerd. We zijn steeds telefonisch en per e-mail bereikbaar:

De OVAM respecteert uiteraard de geldende gezondheidsmaatregelen van de overheid in het kader van het Coronavirus en past haar werking aan. Medewerkers die niet noodzakelijk in het OVAM-gebouw moeten zijn, werken van thuis uit. Niet-essentiële vergaderingen en ontmoetingen stellen we uit of houden we online. 

Het OVAM-gebouw is toegankelijk voor het publiek tussen 9u en 16u. Dit betekent dat bezoekers voor noodzakelijke vergaderingen, leveranciers en de postbeambten enkel in die periode worden binnengelaten. Iedereen moet zich houden aan de regels in het gebouw, naast de algemeen geldende anti covid 19 regels.

Heeft u vragen over de impact van het corona virus op uw werking en vindt u het antwoord niet in dit overzicht?
Stel dan uw vraag telefonisch op het nummer 015 284 459 of via mail aan corona@ovam.be

Het team Klantenbeheer is bereikbaar elke werkdag:
van 9u - 12u30 en van 13u30 - 16u30
op maandag vanaf 10u
op vrijdag tot 16u