Eandis Gasfabrieksgroep

Op 9 april 2009 tekende de Gasfabrieksgroep (verschillende intercommunales, met vertegenwoordiging) een overeenkomst met de OVAM. Deze overeenkomst stippelt de planning uit en legt richtlijnen vast voor de bodemsanering van de gasfabrieken in eigendom van Electrabel en verschillende intercommunales over de komende 7 jaar. Hiervoor is een toaal budget van 49 miljoen euro voorzien.

Wat vooraf ging ...

Gas werd vroeger geproduceerd in gasfabrieken en tijdelijk opgeslagen in gashouders. Tijdens het productieproces waarbij uit steenkool gas ontgonnen werd, kwamen verscheidene afvalstoffen en restproducten vrij zoals  teer en ijzeraarde. Gezien deze producten op de betreffende en naastliggende terreinen werden achtergelaten waardoor een risico voor mens en omgeving kan bestaan, was bodemonderzoek een noodzaak.

In 2001 sloot de OVAM een overeenkomst met de Gasfabrieksgroep waarin afspraken werden gemaakt over het onderzoek van 25 voormalige gasfabrieksterreinen in eigendom van Electrabel of andere intercommunales. In deze overeenkomst werden termijnen afgesproken voor het uitvoeren van bodemonderzoeken. Na het afronden van de beschrijvende bodemonderzoeken sloot de OVAM in 2009 een aanvullende overeenkomst over de uitvoering van de bodemsanering voor een periode van 10 jaar.

Vermits bij een aantal gronden die deel uitmaken van de overeenkomsten nog een historische bodemverontreiniging voorkomt waarvoor verdere maatregelen nodig zijn, werd in april 2018 een nieuwe overeenkomst ondertekend. Deze overeenkomst omvat naast een luik bodemsanering van gronden met historische bodemverontreiniging die een ernstige bedreiging vormen, eveneens een luik preventie van bodemverontreiniging en sensibilisering van de medewerkers van de Gasfabrieksgroep en ook een luik bodembeheer.

Duidelijke prioriteiten

De sanering van de gasfabrieksterreinen zal gebeuren volgens een prioriteitsstelling. Deze wordt opgesteld op basis van:

  • de milieutechnische urgentie die blijkt uit het beschrijvend bodemonderzoek en
  • de vraag naar overdracht en/of herontwikkeling van de terreinen.

In de overeenkomst is ook een saneringsconcept vastgelegd dat specifiek voor gasfabrieksterreinen werd ontwikkeld. Het zet de grote lijnen uit voor de bodemsanering van deze terreinen en hun typische verontreinigingen.

Ook interessant voor u