Een incident melden

Hebt u asbestafval ontdekt in uw omgeving? Werd uw asbestcementen dak ontmost? Of is uw tuin verontreinigd door een asbestbrand in de buurt? Dan is er sprake van een asbestincident. Lees hier aan wie u zo’n incident kunt melden.

Wat is een asbestincident?

Een asbestincident is een incident waarbij er onzorgvuldig wordt omgesprongen met asbesthoudende materialen of afvalstoffen. Daardoor ontstaan er mogelijk risico’s voor de gezondheid of voor het milieu.

Voorbeelden van asbestincidenten zijn:

 • asbesthoudende materialen breken of afschuren, erin boren of slijpen, of ermee gooien;
 • asbestafval (stof, gruis of stukken) achterlaten in een gebouw of in de omgeving;
 • een asbestdak of -gevel laten ontmossen;
 • zonnepanelen, een overzetdak of reclamepanelen plaatsen op een asbestdak of -gevel;
 • asbesthoudend puin of asbesthoudende grond aanbrengen;
 • asbesttoepassingen hergebruiken;
 • asbestverontreiniging door brand of stormschade niet laten saneren.

Vond er zo’n asbestincident plaats in uw gebouw of in uw omgeving? Meld dat dan aan de juiste instantie.

Wanneer melden?

Probeer steeds eerst de mogelijke overtreder aan te spreken indien u hiervoor zelf geen risico’s hoeft te nemen. Mogelijk was hij niet op de hoogte van de wettelijke verplichtingen en is hij bereid om de correcte (voorzorgs)maatregelen te nemen.

Krijgt u geen gehoor dan kan u het asbestincident melden aan de bevoegde toezichthouder. Maak vooraf echter een inschatting van de ernst van de mogelijke overtreding om te oordelen of een melding wenselijk is. Toezichthouders hebben onvoldoende tijd en middelen om op elke melding te reageren.

Bijvoorbeeld: arbeiders dragen geen mondmasker of wegwerpoverall maar werken wel correct met de asbesthoudende materialen of afvalstoffen. Ze stellen weliswaar zichzelf bloot aan risico’s maar veroorzaken verder geen risico’s voor de omgeving.

Hoe en aan wie melden?

Afhankelijk van de aard van het asbestincident, moet u het incident melden aan een van de volgende instanties.

Lokale toezichthouder milieu

Elke stad, gemeente of groep van gemeenten heeft een toezichthouder milieu die u kunt contacteren bij een asbestincident of een andere milieuovertreding. Doorgaans is dat de plaatselijke milieuambtenaar (tijdens de kantooruren) of iemand van de lokale politie (permanent). U vindt de contactgegevens op de website van uw gemeente.

Een toezichthouder die een asbestincident vaststelt, kan via een proces-verbaal een sanctie of een bestuurlijke maatregel opleggen. Bijvoorbeeld:

 • de onzorgvuldige handelingen (asbest breken, afschuren, ontmossen …) stopzetten;
 • achtergelaten asbestafval bevochtigen of afdekken;
 • asbestverontreiniging correct laten opruimen.
Gewestelijke omgevingsinspectie

Kan of wil de lokale toezichthouder milieu niet optreden bij het incident? Neem dan contact op met de gewestelijke omgevingsinspectie (vroeger: milieu-inspectie) van uw provincie.

Als het asbestincident plaatsvond bij een klasse 1 bedrijf, is het sowieso de gewestelijke omgevingsinspectie die bevoegd is.

Arbeidsinspectie

Gaat het om werknemers, bijvoorbeeld een dakwerker of een andere aannemer, die onzorgvuldig met een asbesttoepassing omspringen? Meld het incident tijdens de werken dan bij de lokale arbeidsinspectie van uw provincie. Is door hun onzorgvuldig handelen ook zichtbaar asbestafval of –verontreiniging achtergebleven, meldt dit dan ook aan de lokale toezichthouder milieu van uw gemeente.

OVAM

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) is enkel verantwoordelijk voor het beleid rond asbest. Ze is niet bevoegd om toe te zien of de asbestwetgeving wordt nageleefd en kan zelf ook geen maatregelen opleggen.

Bij asbestincidenten biedt de OVAM wel de volgende ondersteuning aan gemeenten:

 • begeleiding en opleiding van de lokale toezichthouder milieu;
 • bemiddeling bij het lokale bestuur als de toezichthouder niet kan of wil optreden bij een asbestincident. De OVAM kan daarvoor samenwerken met de gewestelijke omgevingsinspectie;
 • objectieve bemiddeling en adviesverlening bij betwistingen;

Asbestbrand of stormschade

Bij een asbestbrand of een storm kan asbestafval uit een gebouw zich in de vorm van erg kleine asbestdeeltjes in de omgeving verspreiden. De veroorzaker van de brand of de beheerder van het gebouw moet er dan voor zorgen dat de asbestschade wordt opgeruimd.

De kosten van de sanering op omliggende percelen worden zelden gedekt door de verzekering. Als het asbestafval niet wordt opgeruimd kan de lokale toezichthouder milieumaatregelen opleggen.

Merkt u dat uw omgeving vervuild is met asbestafval door een brand of een storm? Contacteer dan de onderstaande verantwoordelijken. U vindt hun contactgegevens op de website van uw gemeente.

 • De noodplanningsambtenaar van uw gemeente. Hij of zij is verantwoordelijk voor de eerste interventie na de brand of de storm, ook buiten de kantooruren.
 • De lokale toezichthouder milieu van uw gemeente. Hij of zij zal de handhaving en de sanering opvolgen.

Om lokale besturen te ondersteunen bij deze incidenten heeft de OVAM een pdf bestandLeidraad Asbestbranden (2.35 MB) opgesteld.

Contact

Heeft u het antwoord op uw vraag niet op onze website gevonden of wenst u ons te contacteren, dan kan u hiervoor dit formulier invullen.