Enkele tips voor een vlotte afhandeling

 1. Indien nodig neemt de OVAM contact met u op (bijvoorbeeld bij ontbrekende gegevens of onduidelijkheden). Daarom voegt u best een begeleidende brief bij uw documenten met daarin de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van een contactpersoon die bereikbaar is tijdens de kantooruren.
   
 2. Zorg voor correct en volledig ingevulde documenten.
  • Vul de  plaats en datum van ondertekening van de verbintenis op de laatste bladzijde in, alsook het referentienummer van de verbintenis en het OVAM-dossiernummer onderaan elke bladzijde.
    
  • Voeg indien nodig de bewijsstukken van vertegenwoordigingsbevoegdheid toe. Deze bestaan uit de statuten en de aanstelling van de bestuurder of zaakvoerder. Daarnaast volstaat een verklaring van een notaris.
    
  • Ondernemingen en verenigingen vullen het ondernemingsnummer in. Vennootschappen vermelden eveneens het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap in het Rechtspersonenregister (RPR) werd opgenomen.
    
  • Bij de opmaak van de financiële zekerheid neemt de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming de OVAM-modeltekst over op eigen briefpapier. Modelteksten ingevuld met (bal)pen worden niet aanvaard. Het is eveneens niet toegestaan de modelteksten inhoudelijk te wijzigen.
    
  • Bij het opstellen van de financiële zekerheid moet het referentienummer van de verbintenis correct worden overgenomen. Bijvoorbeeld, men ondertekent de verbintenis op 25 september 2013. De grond maakt deel uit van dossier 12345. Het referentienummer wordt dan 2013.09.25/12345. Ook hier vraagt de OVAM uw specifieke aandacht voor de plaats en datum van opmaak van dit document.
    
  • Pandovereenkomsten worden in 3 originele exemplaren aan de OVAM bezorgd. Bij bankwaarborgen en garantieverzekeringen volstaat 1 origineel exemplaar.
    
 3. Begin ruim voor de geplande datum van de overdracht aan de opmaak van de verbintenis en de financiële zekerheid.
   
 4. Neem bij twijfel contact op met de OVAM, uw bodemsaneringsdeskundige, de notaris of uw raadsman.
Contact

Financiële zekerheden en verbintenissen
fz@ovam.be

OVAM -  Team Klantenbeheer
015 284 458
bodem@ovam.be