Europese bodemstrategie

In tegenstelling tot lucht en water bestaat er nog geen Europees juridisch kader voor bodem.  Andere Europese wetgeving heeft een invloed op bodembescherming, maar volstaat niet en mist coherentie. Daarom werkte de Europese Commissie een ontwerpkaderrichtlijn Bodembescherming uit, in uitvoering van het 6e Milieu Actie Programma. Die werd op 22 september 2006 publiek gemaakt.

De ontwerpkaderrichtlijn beschermt alle bodems tot op een niveau waar ze hun huidige en toekomstige functies blijven vervullen en zo een duurzaam gebruik van de bodem verzekeren. Verdere bodemaantasting moet vermeden worden en verontreinigde bodems moeten gesaneerd worden tot een niveau van functionaliteit dat minimaal overeenkomt met het huidige of geplande gebruik, rekening houdend met de kosten.

Tot op heden werd de richtlijn nog niet goedgekeurd. Op de EU Raad van Milieuministers van 20 december 2007 vormden Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Nederland en Oostenrijk een blokkeringsminderheid tegen de Richtlijn. De Europese Commissie heeft het voorstel voorlopig nog niet ingetrokken. 

Meer informatie vindt u op de website van de Europese Commissie.