Evaluatie grondwatermodellering

Alle erkende bodemsaneringsdeskundigen van type 2 moeten, overeenkomstig artikel 25/2 11° van het VLAREL, beschikken over minstens één natuurlijk persoon of minstens één natuurlijk persoon contractueel ter beschikking hebben met de nodige ervaring om een mathematisch grondwatermodel te hanteren en de resultaten ervan correct te interpreteren.

De OVAM organiseert tweejaarlijks een evaluatie grondwatermodellering. De data worden gecommuniceerd via de 'Richtlijnen voor bodemsaneringsdeskundigen'.

De evaluatie bestaat uit het toetsen van de kennis van hydrogeologie en grondwatermodellering. Voor het oplossen van de oefening is geen computer vereist.
Een computer voor algemeen gebruik is toegelaten, maar is niet noodzakelijk. Als een computer wordt meegebracht moet hij autonoom werken. Er worden geen computers ter beschikking gesteld door de OVAM.
Volgende zaken mogen meegebracht worden: schrijfgerief, een lat, een rekenmachine en een aantal standaard referentieboeken. Om geldig deel te nemen moet de kandidaat zijn identiteitskaart meebrengen. Alle kandidaten krijgen een intern nummer om de
anonimiteit bij de beoordeling te waarborgen.