Financiële zekerheden en verbintenissen

Bij overdracht van een vervuilde risicogrond waarbij de bodemsanering nog niet is afgerond, ondertekent de overdrager, de verwerver of een derde een verbintenis tot bodemsanering en eventuele nazorg.

Wat is een verbintenis?

Een verbintenis is een document waarin de overdrager, de verwerver of een derde verklaart dat hij de verdere stappen in de bodemsanering en de nazorg degelijk gaat uitvoeren en de kosten op zich neemt. De verbintenis tot bodemsanering vormt een bindend, onherroepelijk contract waarna de uitvoering van de saneringsplicht bij de ondertekenaar ligt.

Wat is een financiële zekerheid?

De financiële zekerheid waarborgt de goede uitvoering van de verbintenis.
Als de partij die de verbintenis tekende zijn verplichtingen niet nakomt, kan de OVAM de financiële zekerheid opvragen. Naarmate de bodemsanering vordert, kan het bedrag van de financiële zekerheid verminderd worden. Hiervoor baseert de OVAM zich op een tussentijds saneringsrapport en een nieuwe kostenraming. Na afloop van de bodemsaneringswerken en de nazorg geeft de OVAM de financiële zekerheid vrij.  Ook indien de overdracht niet plaatsvindt, geeft de OVAM de financiële zekerheid vrij. Wij vragen de betrokken partijen dit evenwel op sluitende wijze aan te tonen.