Fonds bodemsanering gasolietanks verwarming

Akkoord over Belgisch Fonds bodemsanering gasolietanks verwarming

De onderhandelingen tussen het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, het Waals Gewest en de Federale Staat hebben tot een politiek akkoord geleid over de afbouw van de BOFAS bijdrage vanaf 1 januari 2018, het invoeren van een derde aanmeldingsperiode bij BOFAS voor de bodemsanering van tankstations en de oprichting en financiering van een Belgisch Stookoliefonds. Stookolietanks of gasolietanks zorgen door lekkage voor bodemverontreiniging bij particulieren. De sanering ervan is erg duur en overschrijdt vaak de financiële middelen van de saneringsplichtige. Via een fonds worden de kosten gesolidariseerd.

Het fonds –dat wellicht de naam Premaz zal dragen- zal werken naar analogie met het succesvolle BOFAS fonds, dat de voorbij jaren de sanering van verontreinigde bodems bij tankstations aanpakte. In eerste instantie zal het fonds curatief optreden waarbij prioriteit gegeven zal worden aan tussenkomst bij particulieren. De financiering van het fonds zal in een eerste fase via de BOFAS-overschotten gebeuren. Later zal deze gebeuren via een (nog in te stellen) bijdrage op gasolie.

Dit politiek akkoord betekent dat de volgende maanden alles in het werk gesteld zal worden om de ontwerptekst van het Samenwerkingsakkoord (SWA) zo snel mogelijk door de bevoegde ministers te laten ondertekenen. De vervolgens te doorlopen wettelijke goedkeuringsprocedure zal uiteindelijk haar eindpunt vinden in de bekrachtiging van dit Samenwerkingsakkoord door de 3 gewestelijke parlementen en het federale parlement. Nadien kan een vzw als stookoliefonds erkend worden.

De goedkeuringsprocedure in Vlaanderen verloopt als volgt:

  • goedkeuring ontwerptekst SWA door de Vlaamse Regering;
  • Ondertekening SWA door alle bevoegde ministers
  • Goedkeuring voorontwerp van decreet ter instemming met SWA
  • Advies SERV, MINA-raad en Raad van State
  • Definitieve goedkeuring Vlaamse regering
  • Indienen wettekst in Vlaams Parlement
  • Definitieve bekrachtiging Vlaams Parlement instemmingsdecreet Samenwerkingsakkoord.

Er wordt naar gestreefd de goedkeuringsprocedure nog deze legislatuur af te ronden.

Van zodra het Samenwerkingsakkoord in werking treedt, kan een sectororganisatie een erkenningsaanvraag als stookoliefonds indienen bij de Interregionale Bodemsaneringscommissie (IBC).
Na de erkenning van het fonds, wellicht in de loop van de tweede helft van 2019, start een aanmeldingsperiode van 3 jaar. Zowel dossiers voor nog uit te voeren bodemonderzoek en -sanering, als voor reeds opgestarte of uitgevoerde saneringen zal men zich kunnen aanmelden.

Op het moment dat de wetteksten definitief zijn, zullen er meer details meegedeeld worden.

 

Contact

OVAM - Infolijn bodem
015 284 458 en 015 284 459
bodem@ovam.be

Ook interessant voor u