Garage- en carrosseriesector: TERSANA vzw

De beschikbare ruimte in Vlaanderen is schaars. Het is dan ook een belangrijke uitdaging de beschikbare ruimte in Vlaanderen zo in te richten dat we geen open ruimte meer aansnijden. De OVAM is een belangrijke partner om kwaliteitsvolle en gezonde ruimte voor de belangrijke functies zoals wonen, werken en ontspannen te creëren.  Om deze functies te kunnen invullen is het noodzakelijk dat de bodemkwaliteit goed moet zijn.

Met het oog voor de kwaliteit van bodem en water zetten we ons als OVAM in om onder meer bedrijven, federaties, middenveldorganisaties en andere partners te stimuleren en responsabiliseren om samen werk te maken van een propere bodem.

Afspraken met de garage- en carrosseriesector

De voorbije jaren is de OVAM met de betrokken federaties in de sector van de garage, carrosserie en koetswerkbedrijven in gesprek gegaan om deze bedrijven te ondersteunen bij het uitvoeren van bodemonderzoeken en -saneringen.

Traxio, Febelcar, Fedagrim en de Bond van de garagisten beroepsverenigingen hebben hun schouders gezet onder een bodemsaneringsfonds dat op 26 maart 2018 tijdens de Auto Technica beurs (www.Autotechnica.be) boven de doopvont werd gehouden door minister Joke Schauvliege, in aanwezigheid van mevrouw Henny De Baets, administrateur-generaal van de OVAM. Dit fonds werd eind 2018 erkend en zal de door bodemverontreiniging getroffen bedrijven zowel financieel als met expertise bijstaan. Betrokkenen kunnen zich bij het fonds aanmelden van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2022.

Voor meer informatie kan u terecht op de website www.tersana.be, via het contactformulier op de website of bel naar 02/776 78 75. 

Onderzoeksplicht

Omdat het exploiteren van een garage, carrosseriebedrijf of bedrijf van onderhoud van landbouwmachines wordt aanzien als een activiteit die de bodem kan vervuilen, moet op regelmatige basis een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd worden.

Afhankelijk van de activiteit moet men periodiek een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren.  Naast deze periodieke onderzoeksplicht, geldt er ook een onderzoeksplicht bij de sluiting of faillissement van de risico-inrichting of bij overdracht van de risicogrond. Voor een overzicht van erkende bodemsaneringsdeskundigen kan u hier terecht.

Tersana vzw kan u ondersteunen bij de uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek.

Voor meer informatie kan u terecht bij info@tersana.be of bel naar 02/776 78 75.

Versnelde overdrachtsprocedure MB artikel 164

Voor dossiers waarvoor met TERSANA vzw een overeenkomst is afgesloten, tot overdracht van een saneringsverbintenis voor de uitvoering van het beschrijvend bodemonderzoek en van de bodemsanering, is een versnelde overdrachtsprocedure mogelijk volgens het ministerieel besluit van 15 maart 2021 houdende toepassing van artikel 164 van het Bodemdecreet.

Meer informatie over de versnelde overdrachtsprocedure MB artikel 164

Contact

Voor meer informatie kan u terecht bij  info@tersana.be / info@traxio.be of bel naar 02 776 78 75 (Tersana) of 02 778 62 00 (Traxio).

U kan ook een kijkje nemen op: www.tersana.be