Gent, Gentbrugse Meersen

Waar is de site gelegen?

Het te saneren perceel is gelegen in de Noordelijke riviernatuurzone, een deelgebied van de 'Gentbrugse Meersen'. Ten zuiden grenst dit gebied aan de E17 en ten noorden en ten oosten grenst het aan de Schelde. Volgens het gewestplan wordt dit terrein een natuurgebied.

Hoe is de verontreiniging ontstaan ?

De Noordelijke Riviernatuurzone is lang enkel in gebruik geweest als landbouwgebied. De alluviale vlaktes in de nabijheid van de Schelde zijn voornamelijk gebruikt als hooi- en weilanden. Op het einde van de 19e eeuw is met de rechttrekking van de Schelde een arm van de rivier afgesneden. Deze Scheldemeander is gedurende de 20e eeuw opgevuld met stortmateriaal van diverse aard.

In de jaren 1950 – 1960 startte men met de winning van zand en klei in het gebied. Bij de start van de ontginning werd de bovenste grondlaag apart gehouden zodat deze, na opvulling van de putten met afval, als afdeklaag kon gebruikt worden. Tijdens de periode dat er gestort werd, brandde men het afval voortdurend op om zoveel mogelijk afval in de ontgonnen putten te krijgen.

Specifiek voor het te saneren perceel werd er industrieel afval gestort dat afkomstig is van het metaalverwerkend bedrijf Arbed, plaatselijk gekend als de "puntfabriek", een metallurgisch bedrijf dat actief was in het beitsen, galvaniseren en verkopen van metalen.

 

Wat gebeurde er al voor de saneringswerken?

De OVAM voerde samen met de stad Gent een bodemonderzoek uit in de Gentbrugse Meersen. Dit onderzoek werd in april 2007 conform verklaard aan bepalingen van het Bodemdecreet en toont aan dat er op diverse plaatsen in het gebied verontreinigende stoffen aanwezig zijn. Slechts één perceel, gelegen in de Noordelijke Riviernatuurzone, is in die mate verontreinigd met verschillende zware metalen dat er een sanering noodzakelijk is. Voor de andere verontreinigde percelen werd geconcludeerd dat er geen risico bestaat voor de volksgezondheid en voor de omgeving. Een sanering van deze percelen is niet nodig. Meer informatie hierover vindt u via volgende link: natuurinrichtingsproject Gentbrugse meersen

 

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De sanering start in mei 2014 en omvat het uitgraven van het materiaal tot een diepte van 1 meter onder maaiveld.  Dit betekent dat ongeveer 6000 ton aan grond en afval wordt uitgegraven en afgevoerd naar een erkende verwerker. Het materiaal wordt zo selectief mogelijk ontgraven, zodat een deel van de uitgegraven bodem terug wordt ingezet als bouwstof. De overige partijen worden bij een daartoe vergunde stortplaats (Terranova) gestort. Na afgraving wordt de ontgravingsput opgevuld met propere grond die qua bodemstructuur overeenkomt met de bodemstructuur van het natuurgebied, met name aanvulgrond die sterk kleihoudend is en arm aan voedingsstoffen (stikstofverbindingen en fosfaat). Een herinzaaiing of heraanplanting van het terrein is niet voorzien. Na verloop van tijd zal de vegetatie zich tijd spontaan terug vestigen. De grondwerken duren ongeveer 8 weken. Na beëindiging van de grondwerken wordt het grondwater gedurende één jaar gemonitord. Door het ontgraven van de bovenste meter en het heraanvullen met propere aanvulgrond verdwijnt het risico van de verontreiniging. Er blijft op het terrein een restverontreiniging achter die geen risico meer inhoudt voor de volksgezondheid en de omgeving.

 

 

Wat gebeurt er na de sanering?

De Stad Gent herontwikkelt de Noordelijke Riviernatuurzone tot een landschap dat voornamelijk gekenmerkt wordt door graslanden, ruigten en moeras. Het specifieke perceel wordt na sanering deels herontwikkeld tot droge bosrand als buffering van de E17. Een gedetailleerd ontwerp voor deze zone wordt later opgemaakt. Meer informatie over de Gentbrugse Meersen vindt u  op www.gent.be/gentbrugsemeersen

Wie is wie?

projectverantwoordelijke OVAM: Inge De Vrieze

erkend bodemsaneringsdeskundige: Abesim bvba

gespecialiseerd aannemer : DEME Environmental Contractors

veiligheidscoördinator: Abesco

terreineigenaar: Stad Gent

 

Gentbrugse Meersen in Gent
Contact

Inge De Vrieze
 015 284 412
ambtshalve@ovam.be