Geschiedenis van PCB's en het wetgevend kader

1929: start industriële productie in de Verenigde Staten en gebruik ervan op grote schaal

1986: verbod in België voor het op de markt brengen van PCB's en/of PCB-houdende apparaten.

Het Koninklijk Besluit van 9 juli 1986 tot reglementering van de stoffen en preparaten die PCB's en PCT's bevatten, verbiedt het op de markt brengen van PCB's en van apparaten die PCB's bevatten.

1995 – 1996: ondertekening van een aantal internationale overeenkomsten om alle identificeerbare PCB's tegen 31 december 1999 te vernietigen.

In de Slotverklaring van de derde Internationale Conferentie over de Bescherming van de Noordzee van 8 maart 1990 en in de beslissingen van de vergadering van de Commissies Oslo en Parijs ter voorkoming van de verontreiniging van de Noordzee van 21 september 1992 (Parcom 92/3) verbond België er zich toe om ten laatste tegen eind 1999 alle identificeerbare PCB's uit te bannen en te vernietigen.

Op 23 oktober 1995 en op 2 juli 1996 heeft België op EU-niveau de verbintenis herhaald om ten laatste op 31 december 1999 PCB's en gebruikte PCB's te verwijderen en apparaten die PCB's bevatten te reinigen en/of te verwijderen.

Op 16 september 1996 heeft de Raad van de Europese Unie de richtlijn 96/59/EG betreffende de verwijdering van PCB's en PCT's vastgesteld. Deze richtlijn bepaalt onder meer dat alle apparaten die volgens de bepalingen van de richtlijn moeten worden geïnventariseerd, ten laatste op 31 december 2010 moeten worden gereinigd en/of verwijderd.

1997: omzetting naar Vlaamse wetgeving

Het Milieubeleidsplan 1997-2001, zoals de Vlaamse regering het op 8 juli 1997 opmaakte, stelt dat België redelijkerwijs niet meer kan voldoen aan de bepalingen van de Parcombeslissing 92/3. Wel moeten alle mogelijke maatregelen worden genomen om de Parcom-beslissing maximaal te respecteren. De verwerking van PCB-houdende apparaten moet uiterlijk op 31 december 2005 gerealiseerd zijn. Het Milieubeleidsplan 1997-2001 legt dan ook een actief vernietigingsbeleid op.

De Interministeriële Conferentie Leefmilieu van 25 november 1997 heeft beslist om 31 december 2005 als einddatum voor de reiniging en/of verwijdering van PCB-houdende apparaten op te leggen voor de drie gewesten.

Om een vernietigingsbeleid te kunnen voeren, dient men uiteraard over de nodige wetgeving te beschikken. Daarom werd de Europese richtlijn 96/59/EG omgezet in Vlaamse wetgeving.
Dit gebeurde deels via een wijziging van Vlarem II (BVR van 24 maart 1998; BS 30 april 1998) en deels via het Vlarea (BVR van 17 december 1997; BS 16 april 1998) en het PCB-besluit (BVR van 17 maart 2000). Momenteel zijn alle wettelijke bepalingen die betrekking hebben op de verwijdering van PCB's opgenomen in het VLAREMA (BVR van 17 februari 2012).