Grensoverschrijdende verzending dierlijke bijproducten (DBP) en afgeleide producten

Wetgeving

De Europese wetgeving voor de overbrenging van afvalstoffen (EVOA) is al sinds 12 juli 2007 is niet meer van toepassing op de niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (DBP). Voor elk grensoverschrijdend transport van deze DBP moet worden voldaan aan de voorwaarden uit de Europese Verordening Dierlijke Bijproducten.

Eerst was er de Verordening nr. 1774/2002 van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde DBP (V1774/2002). 
Het verplichte gebruik van de Europese databank TRACES en van een Europees handelsdocument kwam in voege.

Op 4 maart 2011 werden dan de twee huidige Europese verordeningen van kracht, ter vervanging en verbetering van de oude V1774/2002. De procedures en formulieren voor het grensoverschrijdend vervoer van niet voor menselijke consumptie bestemde DBP werden gewijzigd en verfijnd.

Procedures voor het verzenden (binnen de EU) van niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten die als afvalstoffen worden beschouwd

De OVAM is bevoegd voor (de grensoverschrijdende verzending van) de niet voor menselijke consumptie bestemde DBP en afgeleide producten die als afvalstoffen worden beschouwd.

De verdeling van bevoegdheden in Vlaanderen is vastgelegd in de Overeenkomst tussen de federale staat en de gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten van 18 oktober 2013.

Bij verzending naar Vlaanderen van DBP of afgeleide producten van de categorieën 1 en 2, moet het erkende bedrijf in de lidstaat van oorsprong - de leverancier dus van het Vlaamse erkende bedrijf - een toestemming verkrijgen van de OVAM.
Bij verzending vanuit Vlaanderen, moet het Vlaamse erkende bedrijf de toestemming daarvoor verkrijgen van de bevoegde autoriteit in de lidstaat van bestemming.
De OVAM moet ook op de hoogte worden gesteld van de verzending van verwerkte dierlijke eiwitten (VDE) afgeleid van categorie3-materiaal. Daarvoor is sinds V1069/2009 geen toestemming meer vereist.

In alle bovenstaande gevallen en voor elke afzonderlijke vracht is het gebruik van het TRACES-systeem verplicht.

Eveneens verplicht is het gebruik van het Europese aanvraagformulier en handelsdocument, beide in een standaardformaat voorzien in de Europese  Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1097/2012 van de Commissie van 23 november 2012 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 142/2011 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en afgeleide producten en tot uitvoering van Richtlijn 97/78/EG van de Raad wat betreft bepaalde monsters en producten die vrijgesteld zijn van veterinaire controles aan de grens krachtens die richtlijn, wat betreft de verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten tussen lidstaten (V1097/2012).

EU - Aanvraagformulier verzending cat. 1- of 2-materiaal:

pdf bestandV 1097 2012 - Aanvraag toestemming cf V 1069 2009 voor het vervoer binnen de EU van niet voor menselijke consumptie bestemde DBP.pdf (72 kB)
pdf bestandR 1097 2012 - Application authorisation dispatch ABP.pdf (169 kB)

Met dit opgelegde formulier vraagt een erkend bedrijf van oorsprong van cat. 1- en 2-materiaal een toestemming aan de bevoegde autoriteit van een lidstaat van bestemming, nodig om te voldoen aan V1069/2009 inzake dierlijke bijproducten.

EU - Handelsdocument:

pdf bestandHandelsdocument transport dierlijke bijproducten en afgeleide producten (106 kB)
pdf bestandCommercial document transport animal by-products and derived products.pdf (106 kB)

Controle

Het ontvangende erkende bedrijf van dierlijke bijproducten en afgeleide producten moet na ontvangst van elke vracht een kopie van het verplichte Europese handelsdocument bezorgen aan de autoriteit van het land van bestemming, om controle te garanderen. Voor de ontvangst in Vlaanderen van dierlijke bijproducten en afgeleide producten die ook afvalstoffen zijn, moeten de terugmeldingen gebeuren aan de OVAM. Dat kan per fax nr 015 284 188 of via mail aan traces@ovam.be.

 

Zie ook: FAVV

 

Naar boven