Hasselt - Kleine Breemstraat

Waar is de site gelegen?

De school is net buiten het stadscentrum van Hasselt gelegen. Hier bezit de school meerdere percelen. Op de site loopt er een groot renovatie- en bouwproject.  

Welke onderzoeken zijn er reeds uitgevoerd?

De school voerde reeds verschillende bodemonderzoeken uit. Het oriënterend bodemonderzoek onderzocht de aanwezige risico-inrichtingen. De erkende bodemsaneringsdeskundige voerde grondboringen uit om het vaste deel van de aarde te onderzoeken en plaatste peilbuizen om het grondwater te bekijken. Op deze school zijn onder andere volgende inrichtingen op deze manier onderzocht:

  • de huidige en voormalige ondergrondse tanks voor stookolie-opslag;
  • een autowerkplaats met smeerput (praktijkruimte);
  • een kleinschalig containerpark;
  • een kunststoffenlabo;
  • de praktijkklas met spuitcabine;
  • de opslag van bouwmaterialen.

Hoe is de vervuiling ontstaan?

Tot 1986 was de toenmalige administratie Bruggen en Wegen op de grond gevestigd. In een kelder was er een asfalt- en bitumenopslag (dit is een teerachtige substantie). Deze kelder met teer was nog steeds aanwezig en heeft gezorgd voor een verontreiniging in de bodem en het grondwater. De afperking van deze verontreiniging en een risico-inschatting zijn gebeurd in het beschrijvend bodemonderzoek.

Hoe pakt de OVAM de bodemsanering aan?

De school heeft voor de verontreiniging gelinkt aan de teerkelder vrijstelling van saneringsplicht verkregen. De OVAM laat de verdere onderzoeken en de bodemsanering uitvoeren in haar beheer en financiert deze volledig.

De noodzakelijke bodemsanering wordt afgestemd op het renovatieproject. De timing is krap en de OVAM koos voor een gefaseerde sanering. In 2014 hebben we in een eerste fase de teerkelders blootgelegd, leeg gemaakt en gereinigd. Deze werken zijn uitgevoerd tijdens de zomervakantie. Daarna bekeek de erkende bodemsaneringsdeskundige de omvang van de resterende verontreiniging. Een verdere sanering bleek niet noodzakelijk. De sanering werd als afgerond beschouwd.

sanering Hasselt - afbreken teerkelder

 

 

 

 

 

 

 

afbreken van de teerkelder

sanering school Hasselt - wegpompen water

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wegpompen van het water dat aanwezig was boven de teermassa

sanering school Hasselt - uitscheppen teer
wegscheppen van de teer met kranen - de teermassa werd afgevoerd voor thermische verwerking

sanering school Hasselt - cleanen kelder

reinigen van de teerkelder via hogedruk

Zijn er gezondheidsrisico’s geweest ?

De teerverontreiniging was aanwezig in een afgesloten kelder, opgetrokken uit  zeer dikke betonnen wanden. De aanwezigheid van de pure teer vormde een  risico  naar verdere uitloging in de bodem en het grondwater, maar vormde geen gevaar voor de gezondheid van de schoolgaande jeugd. Om de hinder voor de aanwezigen te beperken, leegden we de kelder tijdens de vakantieperiode. De werknemers droegen persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Wie is wie?

Projectverantwoordelijke OVAM: Sofie Geuens
Erkend bodemsaneringsdeskundige: Terra Engineering & Consultancy nv (TEC)
Aannemer: Croes BVBA, Mourik NV
Veiligheidscoördinator: ER Consulting VOF

 

Contact

Sofie Geuens
015 284 286
ambtshalve@ovam.be