Herziening Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen

  • 18 juni 2020

De Europese Verordening betreffende de Overbrenging van Afvalstoffen (kortweg EVOA) legt ter bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid bindende voorschriften vast voor het vervoer van afvalstoffen binnen de EU en tussen de EU en derde landen. Het gaat om alle afvalstoffen, met uitzondering van scheepsafval, radioactief afval en dierlijke bijproducten.

Evaluatie voltooid

Begin 2018 startte de herzieningsproces rond de EVOA op. De eerste fase, een evaluatie van de verordening, werd begin 2020 afgerond. Het finale evaluatierapport vindt u hier. Begin 2020 startte de Europese Commissie de tweede fase, het herzieningsproces, op. Consultants bestuderen momenteel verschillende herzieningsvoorstellen en hun mogelijke impact. Veel Europese bedrijven- en sectorkoepels reageerden alvast in algemene statements.

Publieke bevraging

De Europese Commissie lanceerde midden mei een publieke consultatie om alle stakeholders rond haar herzieningsvoorstellen te bevragen. De bevraging invullen kan nog tot eind juli. Tegen begin 2021 wil de Commissie een concreet legislatief voorstel voorleggen aan het Europees Parlement en de Europese Raad.

OVAM coördineert Belgisch standpunt

De OVAM zal de coördinatie van het Belgische overheidsstandpunt op zich nemen. Dat doen we via het CCIM-dossiernetwerk Waste Shipment Regulation (CCIM WSR). Van zodra duidelijk is met welk legislatief voorstel de Europese Commissie aan de slag gaat (vermoedelijk dit najaar), zal de OVAM ook de betrokken Belgische stakeholders bevragen.

Meer info

Nog vragen? Contacteer ann.de.jonghe@ovam.be of dave.van.hasselt@ovam.be.