Hoe het bodemattest interpreteren?

Het bodemattest informeert de koper van een grond over de bodemkwaliteit. Voor het sluiten van een overeenkomst betreffende de overdracht van àlle gronden, zowel risicogronden als niet-risicogronden, is een bodemattest noodzakelijk.

Voor overdracht van niet-risicogronden is dit de enige voorwaarde om tot overdracht over te gaan. De notaris of makelaar deelt de inhoud van het bodemattest bij ondertekening van het compromis mee aan de kandidaat-verwerver. Hij vermeldt de inhoud ook in de authentieke akte waarin de overdracht van de grond wordt vastgelegd.

Voor overdracht van risicogronden zijn er nog bijkomende voorwaarden.

Blanco bodemattest

Is er sprake van een blanco bodemattest? Dan vermeldt het bodemattest dat deze grond niet is opgenomen in het grondeninformatieregister. De OVAM heeft voor dat perceel bijgevolg geen relevante gegevens in haar grondeninformatieregister. Betekent dit dat de grond niet verontreinigd is? Niet noodzakelijk. U weet nu alleen dat er nog geen oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd.

Opgelet! Gaat het om een risicogrond? Dan kan de grond niet overgedragen worden met een blanco bodemattest. Er moet eerst een oriënterend bodemonderzoek  uitgevoerd worden door een bodemsaneringsdeskundige in opdracht van de overdrager.

Dossiergebonden bodemattest

Het bodemattest vermeldt of er op de grond bodemverontreiniging werd aangetroffen en of verder onderzoek of bodemsanering noodzakelijk is. U vindt via het geoloket of een grond bij de OVAM gekend is.

Wanneer de OVAM een grond opneemt in het grondeninformatieregister, bezorgen we een bodemattest aan de eigenaar en de gebruiker van de grond. Wil een derde partij ook een attest? Geen probleem: we leveren het bodemattest af na aanvraag.

Als het bodemattest van een niet-risicogrond toch informatie vermeldt, betekent dit dat er :

  • een (vrijwillig) bij de OVAM ingediend bodemonderzoek werd uitgevoerd op dit perceel waarbij men al dan niet bodemverontreiniging vaststelde.
  • een bodemonderzoek aanwezig is bij de OVAM, waarin een bodemverontreiniging is vastgesteld die tot stand kwam op een naburig perceel. In dat geval is er sprake van een verspeidingsperceel. Alle gronden waarop concentraties boven de richtwaarde worden vastgesteld neemt de OVAM op in het grondeninformatieregister;
  • een schadegeval (bijvoorbeeld een lek in een stookolietank) op het perceel plaatsvond waarbij bodemverontreiniging tot stand kwam.

Het bodemattest van een risicogrond kan verschillende rapporten vermelden uit het onderzoeks- en saneringstraject. Om u te helpen bij de interpretatie van een dergelijk bodemattest werkte de OVAM een webtool 'Hulp bij overdrachten' en een  'Handleiding Overdrachten' uit. Zo gaat u na of de risicogrond mag overgedragen worden.