Hoeveel asbest is er al gestort

Asbesthoudend afval mag in Vlaanderen tot 2020 enkel gestort worden op een hiervoor vergunde stortplaats.

Op dit moment is er nog geen andere grootschalige verwerking mogelijk. Asbest is een heel stabiele minerale vezel. Er is een hoge temperatuur en dus veel energie nodig om de vezel te ontbinden.

Hoe wordt asbestafval onderverdeeld ?

Asbesthoudend afval wordt onderverdeeld in 2 categorieën: afval met hechtgebonden asbest en ander asbestafval.

Asbestcementafval (golfplaten, dak- en muurleien, buizen, luchtkanalen, tussenschotten e.d.) vormt het grootste deel van het afval met hechtgebonden asbest.

Het ander asbestafval heeft een heel gevariëerde samenstelling. Het gaat bijvoorbeeld over spuitasbest, asbesthoudende isolatie, metalen met asbest, asbesthoudende verpakking en werkkleding e.d. Over het algemeen zijn de asbestvezels in dit afval weinig gebonden of bestaan zelfs uit vrije (ongebonden) asbestvezels.

De stortplaatsen melden sinds 2017 ook de hoeveelheden met asbest verontreinigde gronden.
Deze hoeveelheden worden hier niet mee in rekening genomen: het gaat vaak over kleine hoeveeelheden asbest gemengd met grote hoeveelheden grond. Deze stromen kunnen daarom de raming van de totale hoeveelheid gestort asbesthoudend afval vertekenen.

Gestorte hoeveelheden

Van 2001 tot 2020 werd er op de vergunde Vlaamse stortplaatsen 1 705 704 ton afval met hechtgebonden asbest en 238 206 ton ander asbestafval gestort.

De cijfers zijn gebaseerd op de jaarlijkse rapportering van de stortplaatsen.

De grafiek hieronder toont de jaarlijkse evolutie.

 

hoeveelheid asbestafval gestort tot en met 2019Sinds de rapporteringen in 2001 is de hoeveelheid gestort afval met hechtgebonden asbest bijna elk jaar gestegen. Er werd nog nooit zoveel afval met hechtgebonden asbest gestort als in 2019.

De hoeveelheid ander asbestafval steeg terug in 2019 na, sinds de piek van 2014, een aantal jaren te dalen.
De éénmalige piek in 2014 wordt toegeschreven aan het saneringsproject “asbestdraailingen” in Kapelle-op-den-Bos en omgeving. De draailingen bestonden uit productie-afval van de voormalige asbestcementproductie in de regio.
Ze werden in de omgeving van de fabriek gebruikt als verhardingsmateriaal voor bijvoorbeeld opritten. Bij het bodemsaneringsproject werden grote hoeveelheden asbestdraailingen uitgegraven.

De cijfers in de grafiek vragen enige nuancering:

  • In de periode voor 2001 werd er ook asbesthoudend afval gestort
  • De cijfers voor afval met hechtgebonden asbestafval tussen 2001 en 2007 zijn een onderschatting: tot en met 2006 werd alle asbestcementafval samen met inert puinafval gestort. Een deel van dit asbestcementafval werd ook gerapporteerd als puinafval.
    Vanaf 2007 werd het asbesthoudend bouwmateriaal met gebonden asbest (vooral asbestcementafval) in een afzonderlijk stortvak van de stortplaats gestort. Het asbestcementafval werd vanaf dan altijd afzonderlijk geregistreerd.