Selectieve inzameling: uw verplichtingen als bedrijf

U bent als bedrijf verplicht om uw afval te sorteren. Net als thuis moet u dus verschillende vuilbakken en afvalcontainers in uw bedrijf voorzien. Toch is de wetgeving niet helemaal dezelfde als voor huishoudelijk afval. Op deze pagina geven we u alle nodige informatie.

Nieuwe sorteerverplichting sinds 1 juni 2018

Met ingang van 1 juni 2018 is er een verplichting voor bedrijven, waarbij naast de reeds 18 soorten verplicht te scheiden afval er nog 3 bijkomen: plastic folie, harde plastics en piepschuim. Komen deze afvalstoffen in uw bedrijf voor? Neem dan contact op met uw inzamelaar om te bekijken hoe u deze apart kan aanbieden". 

De nieuwe verplichting is als volgt opgenomen in het VLAREMA : in artikel 4.3.2 werden de volgende wijzigingen aangebracht:

 • 20° recycleerbare harde kunststoffen;
 • 21° geëxpandeerd polystyreen;
 • 22° folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking).

Onder geëxpandeerd polystyreen wordt verstaan: zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur. 

Alle info over selectieve inzameling voor bedrijven vindt u hier.

Wijzigingen - VLAREMA 6

Waarom is sorteren belangrijk?

Heel wat afval bevat waardevolle materialen. Die kunnen gerecycleerd worden. Dat is beter voor het milieu en van economisch belang. Grondstoffen zijn schaars en worden daardoor duurder. Door te recycleren blijven ze langer beschikbaar in de economie.

Om te recycleren moet afval eerst gesorteerd worden. Vlaanderen maakt een duidelijke keuze voor ‘bronsortering’. Dat wil zeggen dat u thuis of in uw bedrijf het afval meteen correct gesorteerd moet aanbieden voor selectieve inzameling. Recycleerbaar afval dat foutief bij het restafval belandt, kan vaak niet meer gerecycleerd worden.

Welke afvalstromen moet u sorteren?

U moet ongeveer dezelfde afvalstromen sorteren als thuis, maar er zijn enkele verschillen. In totaal zijn er 21 afvalstromen die een bedrijf vandaag verplicht apart moet houden. Meestal komen ze niet alle 21 voor in uw bedrijf. Volgende afvalstoffen vallen onder de sorteerplicht en mogen nooit bij het restafval:

Beeld-sorteerplicht-bedrijven_OVAM.jpg

Nieuwe sorteerverplichting voor biologisch en organisch afval vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 wordt bovendien ook het sorteren van keukenafval, etensresten en levensmiddelenafval verplicht. Die verplichting geldt evenwel enkel voor bedrijven die grotere hoeveelheden van dergelijk afval hebben, o.m. restaurants en hotels die meer dan vijftig warme maaltijden per dag serveren.

Waar naartoe met uw afval?

 • In principe doet u als bedrijf beroep op een private inzamelaar van afval. Die moet geregistreerd zijn bij de OVAM. Op www.ovam.be vindt u alle geregistreerde inzamelaars voor alle afvalstoffen. U kan ook informeren bij uw gemeente of afvalintercommunale of zij eventueel een specifieke dienst hebben naar bedrijven.
 • Als uw bedrijf evenwel afval heeft dat naar ‘aard, samenstelling en hoeveelheid’ vergelijkbaar is aan het afval van huishoudens, mag uw gemeente dat bedrijfsafval ook aanvaarden via de huisaan-huisronde voor huishoudens of op het gewone recyclagepark. Het gaat dan bijvoorbeeld om een beperkte hoeveelheid papier en karton of een occasionele PMD-zak. Voor restafval geldt een specifieke limiet: maximaal 3 restafvalzakken van 60 liter of één container van 22,5kg per tweewekelijkse inzameling.

De contractverplichting

Indien u beroep doet op een inzamelaar van bedrijfsafval, dan
moet u volgens de wetgeving in twee gevallen uitdrukkelijk een
contract afsluiten:

 1. Een contract is verplicht als u restafval laat inzamelen. De inzamelaar moet u informeren over de sorteerplicht en in het contract moet staan hoe u de 21 verplichte afvalstromen zal sorteren. Deze stromen mogen zeker niet in het restafval.
   
 2. Een contract is ook verplicht als u meerdere verplicht te sorteren afvalfracties in één container samen laat inzamelen (bijvoorbeeld papier en karton samen met hout). Dat mag enkel als het gaat om niet-gevaarlijke droge fracties die elkaar niet vervuilen. Ook in dat geval moet er een contract zijn tussen u en uw inzamelaar, dat heel duidelijk aangeeft over welke precieze droge afvalstromen het gaat. De afvalstromen moeten dan achteraf volledig worden uitgesorteerd door de inzamelaar en gerecycleerd. Het gaat dus niet om een container met restafval waarin u alles deponeert. Dat is niet toegelaten!

Deze contractverplichtingen gelden zowel voor uzelf als voor de inzamelaar.

Wat als u uw afval niet sorteert?

Afval sorteren aan de bron is een verplichting. Indien u niet sorteert, bent u in overtreding met de milieuwetgeving. Bij een inspectie kan uw bedrijf dus een aanmaning of een proces-verbaal krijgen. Daar kunnen boetes uit volgen.

Uw inzamelaar mag volgens de milieuwetgeving uw restafval ook niet zomaar meenemen als daar nog afval in zit dat onder de sorteerplicht valt. Ook uw inzamelaar kan controles en boetes krijgen.

Vanaf 2020 moeten de inzamelaars de restafvalcontainer bij bedrijven controleren en moeten ze u wijzen op fout gesorteerd afval. De inzamelaar is ook verplicht sorteerfouten bij te houden in een register. Hij kan ook uw container laten staan en/of kosten doorrekenen indien uw restafval nog te sorteren afval bevat.

Hoe aan de slag? Tips en premies voor bedrijven.

Wie weinig afval heeft, moet weinig sorteren en heeft minder plaats nodig voor verschillende vuilbakken en containers. Daarom raden we u aan te beginnen met de preventie van afval. Kijk voor meer info en inspiratie op www.cirkeltips.be

Het afval dat u wel heeft, moet u dus selectief laten inzamelen. In bepaalde gevallen kan u premies krijgen om te sorteren. Indien u bedrijfsmatig verpakkingsmateriaal sorteert (kartonafval, hout, folies,…) dan kan u bij Valipac terecht voor premies. Ga daarvoor naar www.valipac.be.

Valipac voorziet vier soorten premies:

 • Een éénmalige startpremie voor wie begint met sorteren
 • Een containerpremie om een deel van de huur van extra containers te compenseren
 • Een recyclagepremie voor gesorteerd hout en plastic verpakkingsmateriaal
 • Een zakpremie indien u speciale zakken aankoopt voor het sorteren van kleine hoeveelheden folies, EPS en spanbanden.

Ook Fost Plus voorziet een startpremie voor de inzameling van PMD. Alle informatie hierover vindt u opwww.fostplus.be

Verder kan u ook terecht op volgende websites voor nuttige info over sorteren bij bedrijven.