Gent Gasmeterlaan

Situering project

Eén van de grotere projecten binnen het stadsvernieuwingsproject 'Bruggen naar Rabot' is de 'Herontwikkeling site Gasmeterlaan'. De vroegere industriële site wordt omgevormd tot een nieuwe wijk. Er komen vooral veel woningen. Daarnaast is er ook ruimte voor winkels en kantoren en voor openbaar groen.

Maar voor het zover is, is er nog een grondige sanering van het terrein nodig. Door de jarenlange industriële activiteit zijn de bodem en het grondwater sterk verontreinigd. De sanering moet alle risico's voor de toekomstige bewoners en gebruikers van het terrein wegnemen.

De site van de Gasmeterlaan is in totaal 7 hectare groot. Inmiddels heeft de stad Gent de site volledig in eigendom.

Bodemverontreiniging

De verschillende beschrijvende bodemonderzoeken werden conform verklaard.

De site kent een ernstige verontreiniging veroorzaakt door de vroegere gasfabriek. De vastgestelde verontreinigingen, nl. minerale olie, naftaleen, PAK en cyanide in het vaste deel van de aarde en minerale olie, PAK, cyaniden, benzeen, zware metalen en ammonium in het grondwater, zijn zeer typerend voor dergelijke activiteiten. Op bepaalde delen van het terrein kan deze verontreiniging gelinkt worden aan vloeibare teervlekken in de bodem.
Alcatel Bell NV die nadien een deel van het terrein in gebruik had, veroorzaakte een VOCl verontreiniging in het grondwater.

Voor de verontreiniging met teer, VOCl en cyaniden werden BATNEEC studies uitgevoerd voor sanering. De beschikbare informatie werd vervolgens in een GIS model ingevoerd. Dit model laat toe om de saneringsinspanningen en -kosten te berekenen in functie van een bepaalde nabestemming.

Voorbereidend (studie)werk

De conceptfase werd reeds doorlopen. De resultaten van de haalbaarheidsstudie zijn:

 • de gashouders zijn in erbarmelijke staat en dienen grondig gerenoveerd te worden, omwille van hun beschermd karakter;
 • de planeconomische studie geeft aan dat er een aanzienlijke investering nodig is om tot herontwikkeling te komen;
 • verder onderzoek naar een mogelijke PPS constructie is noodzakelijk;
 • het RUP moet voldoende marges en vrijheidsgraden bevatten ten behoeve van de rendabilisering;
 • de herontwikkelingsvisie is voornamelijk gericht op wonen, waarbij KMO en winkels geïntegreerd worden;

Keuze van een private partner

De stad zal voor de realisatie van dit project beroep private partijen. Er wordt een consortium (een groep van private partners) gezocht dat de opdracht krijgt om zowel de bodemsanering als een aanzienlijk deel van herontwikkeling op zich te nemen. Dit jaar nog worden de nodige bestekken opgesteld. Deze leiden tot een contractuele publiek-private samenwerkingsovereenkomst (PPS).

Ruimtelijk Uitvoeringsplan: indicatieve planning

Het is belangrijk dat de stedenbouwkundige randvoorwaarden gedefinieerd worden zonder al te veel beperkingen in te lassen die de optimalisatie van het functionele saneren belemmeren. Daarom werd een RUP opgesteld, met volgende indicatieve planning:

 • voorlopige aanneming gemeenteraad maart 2008
 • openbaar onderzoek: april-mei-juni
 • definitieve aanneming gemeenteraad november 2008
 • definitieve goedkeuring door bestendige deputatie: januari 2009

Realisaties dankzij de samenwerkingsovereenkomst

De OVAM biedt de mogelijkheid aan steden en gemeenten om een brownfieldsamenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. Dit houdt in dat de OVAM een subsidie toekent om een herontwikkeling uit te tekenen. Ook voor de concrete planfase kan een nieuwe overeenkomst afgesloten worden.

Stad Gent heeft de conceptfase uitgevoerd zonder een samenwerkingsovereenkomst met de OVAM. Op 1 januari 2007 tekende de stad Gent wel in voor een samenwerkingsovereenkomst ter uitvoering van de planfase. Tijdens de planfase worden de subsidies benut voor:

 • een studie bestaande infrastructuur en herbruik mogelijkheden,
 • en het opmaken van een asbestinventaris.

Er start een bodemsaneringsproject voor het ganse projectgebied.

Voor nog meer informatie kunt u ook terecht bij www.gent.be